• 11644.jpg
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0020.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0032.JPG
 • DSC_0038.JPG
 • DSC_0040.JPG
 • DSC_0042.JPG
 • DSC_0085.JPG
 • IMG_2953.JPG
 • IMG_2967.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR--2565.png

วันที่ 13 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3583
ลว. 10 มี.ค.
66
 หน.ส่วนราชการในสังกัด 
   
การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
2 กท.
0601/3584
ลว. 7 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  นวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย
3 กท.
0601/3350
ลว. 7 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. และ ผอ.สพบ. ถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 กท.
0601/3330
ลว. 7 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมรายละเอียดการจัดสรร งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 ฯ
5 กท.
0601/3580
ลว. 10 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/3629
ลว. 13 มี.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์
7 ด่วนที่สุด
กท 0601/3597
ลว. 10 มี.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ. ขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3516
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด 
และหน.กลุ่มงานในสังกัดสก.สนพ.     
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
2 กท.
0601/3379
ลว. 7 มี.ค.
66
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ แจ้งมติประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
3 กท.
0601/3471
ลว. 9 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กค. (สก.สนพ.)
ขอความร่วมมือสืบหน้าทรัพย์สินของลูกหนี้คดีปกครองและลูกหนี้ตามมาตรการบังคับทางปกครอง
4 กท.
0601/3504
ลว. 9 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
5 กท.
0601/3560
ลว. 10 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 3/2566 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2566
6 กท.
0601/3565
ลว. 10 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 5/2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3433
ลว. 8 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.         
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565   
2 กท.
0601/3396
ลว. 8 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักการโยธา และสำนักงาน ก.ก.
3 กท.
0601/3397
ลว. 8 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตาอสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4 กท.
0601/3398
ลว. 8 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ 
5 กท.
0601/3399
ลว. 8 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม สังกัดโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
6 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3436
ลว. 8 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กบ. (สก.สนพ.)
ขอเชิญประชุม การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ฯ สำนักการแพทย์
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
7 กท.
0601/3444
ลว. 8 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การสั่งลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกลูกจ้างในกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
8 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3469
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค. หน.กจ. และหน.กนต. (สก.สนพ.)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิศษของสำนักการแพทย์
ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
9 กท.
0601/3478
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองแก่งคอย

10 กท.
0601/3479
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานรัฐ
11
กท.
0601/3480
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมศิลปากร
12 กท.
0601/3481
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1
กท.

0601/3335
ลว. 7 มี.ค.
66

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
 หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด

                 

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวป้องกันริมแม่น้ำเจ้าพระยา                                                                    
2 กท.
0601/3336
ลว. 7 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาเอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
3 กท.
0601/3337
ลว. 7 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสถานนุบาลกรุงเทพมหานคร
4 กท.
0601/2952
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษากรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสามหูเทียม
5 กท.
0601/2953
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
6 กท.
0601/3342
ลว. 7 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1/2566
7 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3421
ลว. 8 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566
โดยขอให้ส่งข้อมูลให้สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566

 วันที่ 7 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1
กท.

0601/3323
ลว. 7 มี.ค.
66

 หน.ส่วนราชการในสังกัด

                 

ขอเรียนชิญร่วมงานวันครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปณาสำนักการแพทย์                                          

 วันที่ 3 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1
กท.

0601/3146
ลว. 1 มี.ค.
66

 หน.ส่วนราชการในสังกัด

                 

ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2 กท.
0601/3225
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอเล็กทรอนิกส์สหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐ
3 กท.
0601/3226
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วราชการในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 23 เขตห้วยขวาง
4 กท.
0601/3227
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วราชการในสังกัด
ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ 86 รายการ
5 กท.
0601/3228
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตเทศบาลตำบลปริก
6 กท.
0601/3229
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตดุสิต
7 กท.
0601/3232
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
8 กท.
0601/3233
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 24 เขตลาดกระบังและสำนักวัฒนะรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
9 กท.
0601/3234
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
10 กท.
0601/3235
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัสิตาราม
11 กท.
0601/3236
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
12 กท.
0601/3237
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ

 วันที่ 2 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3188
ลว. 2 มี.ค.
66

 ผอ.รพร.                 

                 

ขอรับการสนับสนุนการจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องเทศกาลวันมาฆาบูชา พ.ศ.2566                                                                        

 วันที่ 1 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3110
ลว. 1 มี.ค.
66

ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพร และผอ.สพบ.                                        

                 
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลและบริจาค(เงินนอกงบประมาณ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)                                                                                                                          
2 กท.
0601/3037
ลว. 1 มี.ค.
66
 หน.ส่วนราชการในสังกัด 
และ สก.สนพ.
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเข้ารับเป็นประกันสังคม
3 กท.
0601/3083
ลว. 28 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่3/2566 
4 กท.
0601/3084
ลว. 1 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การรับนักศึกษาฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร
5 กท.
0601/3120
ลว. 1 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งสำเนาคำสั่งลาออก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/2946
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด                   
ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ เรื่องรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่                                                                                                                          
2 กท.
0601/2947
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตสาทร
3 กท.
0601/2948
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักเขตทวีวัฒนา เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักเขตทวีวัฒนา
4 กท.
0601/2954
ลว. 27 ก.พ.
66
  ผอ.รพก. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพข. ผอ.รพบ  สำนักการแพทย์ขอนุมัติเงินสรรงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 - ครั้งที่ 9
5 กท.
0601/2952
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษากรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดชุดประสาทหูเทียม
6 กท.
0601/2953
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
7 กท.
0601/2993
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดราชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2565
8 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2982
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566 และการบรรจุ เรื่องเข้าระเบียบวาระการประุชมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2566
9 กท.
0601/2955
ลว. 27 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร 
10 กท.
0601/2833
ลว. 24 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลกลางข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เกษียณอายุราชการฯ

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/2895
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และ หน.ส่วนราชการในสังกัด

รื่องประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
2 กท.
0601/2896
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักเทศกิจ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักเทศกิจ
3 กท.
0601/2897
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตทุ่งครุ
4 กท.
0601/2898
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
5 กท.
0601/2899
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
6 กท.
0601/2924
ลว. 27 ก.พ.
66
รผอ.สนพ.
รพก. รพต. รพจ. รพท. รพว.
รพร. รพส รพล. รพข. รพค.
รพบ. สพบ. ศบฉ. ล.สนพ.
หน.กจ. และหน.กช. (สก.สนพ.)
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบตามอัตลักษณ์สำนักการแพทย์
7 กท.
0601/2915
ลว. 27 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
8 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2918
ลว. 27 ก.พ.
66
รผอ.สนพ. (นายเพชรพงษ์ฯ)
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความตีความชอบและรับรองผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
9 กท.
0601/2840
ลว. 24 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด สำรวจตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์
10 กท.
0601/2936
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดพัสดุชำรุด จำนวน 118 รายการ ของกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1044932
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
461
3779
13311
1010017
62267
47030
1044932

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-30 02:55

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com