• 11644.jpg
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0020.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0032.JPG
 • DSC_0038.JPG
 • DSC_0040.JPG
 • DSC_0042.JPG
 • DSC_0085.JPG
 • IMG_2953.JPG
 • IMG_2967.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR--2565.png

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/2758
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กนต. และหน.กค. (สก.สนพ.)
ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเเพิ่มพิเศษฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
2 กท.
0601/2766
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างงานจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยฯ 
3 กท.
0601/2767
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4 กท.
0601/2768
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการ 
5 กท.
0601/2769
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
6 กท.
0601/2770
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์อนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล บขส. มอบส่วนลดค่าโดยสาร 10% สำหรับบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
7 กท.
0601/2771
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปกครองและทะเบียน 
8 กท.
0601/2772
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมคลองแสนแสบ
9 กท.
0601/2773
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตห้วยขวาง พ.ศ. 2566 
10 กท.
0601/2669
ลว. 22 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรื่อง ขอส่งประกาษเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
11 กท.
0601/2796
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565ฯ 
12 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2825
ลว. 24 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค. หน.กจ. และหน.กนต. (สก.สนพ)
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
13 กท.
0601/2135
ลว. 13 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ประกาศโรงพยาบาลตากสิน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy)
14 กท.
0601/2774
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่งฯ 
15 กท.
0601/2775
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
16 กท.
0601/2776
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

17 กท.
0601/2777
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
18 กท.
0601/2778
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมราชทัณฑ์ (ส่วนกลาง) 
19 กท.
0601/2779
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
กำหนดเครื่องหมายราชการของกรมป่าไม้ 
20 กท.
0601/2780
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตบางนา 
21 กท.
0601/2781
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตวัฒนา 
22 กท.
0601/2782
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
23 กท.
0601/2783
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา 
24 กท.
0601/2784
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพิธีการทูต 
25 กท.
0601/2785
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
26 กท.
0601/2786
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศกองงานผู้ตรวจราชการ
27 กท.
0601/2706
ลว. 22 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/2553
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของรพ.ในสังกัด
ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
2 กนต. 123/2566
ลว. 22 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. (2) ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพส. ผอ.สพบ. ล.สนพ.

และหน.กจ. หน.กค. (สก.สนพ.)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566
ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา. 08.30 น.
3 กท
0601/2634
ลว. 21 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
4 กท
0601/2753
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม.สัญจร" เขตสาทร
5 กท
0601/2754
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดพัสดุ
6 กท
0601/2755
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7 กท
0601/2505
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
8 ด่วนที่สุด
กท

0601/2759
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/2553
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด  อายุความใช้สิทธิเรียกร้องของสถานพยาบาล    
2 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66

ผอ.รพก. 

การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
3 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
 ผอ.รพจ.  การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
4 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพต.  การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
5 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพท. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
6 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพร การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
7 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2553
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพว. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
8 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพข. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
9 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพล. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
10 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพส. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
11 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สพบ. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
12 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.ศบฉ.

การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ

13 กท.
0601/2552
ลว. 20 ก.พ.
66
รผอ.สนพ. (นายเกรียงไกรฯ) รพก. รพต. รพจ. รพท รพว. รพร. รพส. รพล. รพข. รพค. รพบ. สพบ. ศบฉ. ล.สนพ. 
และหน.กจ. (สก.สนพ.)
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริต
14 กท.
0601/2605
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 กท.
0601/2606
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม
16 กท.
0601/2608
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมการก่อสร้างอาคารของกรุงเทพมหานคร
17 กท.
0601/2607
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขั้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
18 กท.
0601/2604
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม
19 ด่วนที่สุด
กท 0601/2658
ลว. 22 ก.พ. 66
หน.ส่วนราขการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 (ส่งภายในพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)
20 กท
0601/2655
ลว. 22 ก.พ. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
21 กท 
0601/2656
ลว. 22 ก.พ. 66

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
 
กนต.

119/2566
ลว. 20 ก.พ.
66
รพก. รพต. รพส. รพร. รพท. ศบฉ. ล.สนพ.
หน.กค. หน.กจ. (สก.สนพ.)  
ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดลักษณะรูปแบบและรายละเอียดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการของลูกจ้างสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566                                                  
2 กท
0601/2295
ลว. 15 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่ง "ฺBangkok News: กทม.สาร" ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
3 กท
0601/2508
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานประจำปีกรุงเทพมหานคร
4 กท
0601/2507
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างหอระฆัง 3 ชั้น
5 ด่วนที่สุด
 กท 0601/2575

ลว. 21 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจ้างเหมาจัดหาพัสดุพร้อมประกอบและติดตั้งเครื่องอัดอากาศ
6 กท
0601/2543
ลว. 20 ก.พ. 66
ผอ.รพก. ผอ.รพต และผอ.รพจ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพจิตให้กับข้าราชการตำตรวจ
7 กท
0601/2467
ลว. 16 ก.พ. 66
ผอ.รพต. แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 กท
0601/2595
ลว. 16 ก.พ. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐ (ฉบับที่..) พ.ศ.. และร่างกฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับเรัยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอุทธรณ์ พ.ศ.... รวม 2 ฉบับ 

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1
กท

0601/2430
ลว. 17 ก.พ.
66
                     
ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพร. ผอ.รพส.                                                                     

                                                                            
ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินหมุนเวียนให้กอง
โรงงานช่งกล
                                                                                                                                                                                                                                                         

2 กท
0601/2408
ลว. 16 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวนเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้สินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3 กท
0601/2450
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 7
4 กท
0601/2451
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
5 กท
0601/2452
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติต่อสำนักงานเขตหนองจอก
6 กท
0601/2453
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตตลิ่งชัน
7 กท
0601/2454
ลว. 17 ก.พ. 66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สหรับติดต่อสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2566
8 ด่วนที่สุด
กท
0601/2463
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 6 และระเบียบวาระที่ 5.2
9 กท
0601/2464
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
10 กท
0601/2465
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำชั่วคราว
11 กท
0601/2466
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
12 กท
0601/2467
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,260 รายการ
13 กท
0601/2478
ลว. 17 ก.พ.
66

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่องรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว
14 กท
0601/2532
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.รพข. ผอ.รพค. และ ผอ.รพบ. ส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ก.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท

0601/2371
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.สพบ.

ออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2568 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

2 ด่วนที่สุด
กท

0601/2370
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
อนุมัติในหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจกรรม "ผู้ว่ากทม.สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 กท
0601/2374
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.รพต. ผอ.รพร. หน.กค. (สก.สนพ.) การใช้อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวทดแทนอัตราลูกจ้างประจำที่ยุบตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)
4 กท
0601/2368
ลว. 16 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/2322
ลว. 15 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์และตรวจประเมิน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)
ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารปิยแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลกลาง

2 ด่วนที่สุด
กท

0601/2309
ลว. 15 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กจ. หน.กค. และหน.กนต. (สก.สนพ)
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์
ประชุมในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
3 กท
0601/2237
ลว. 14 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ว่างในสังกัดสำหรับปลูกต้นไม้ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น
4 กท
0601/2231
ลว. 14 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565
5 กท
0601/2232
ลว. 14 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
6 กท
0601/2286
ลว. 14 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานกฎหมายและคดี
7 กท
0601/2287
ลว. 15 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
8 กท
0601/2288
ลว. 15 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งประกาศสำนักงานเขตดินแดง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตดินแดง พ.ศ. 2566
9 กท
0601/2289
ลว. 15 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตดอนเมือง
10 กท
0601/2036
ลว. 10 ก.พ.
66
ผอ.สพบ. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
11 ด่วนที่สุด
กท

0601/2377
ลว. 16 ก.พ.
66
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กจ. (สก.สนพ.)
เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
12 กท
0601/2391
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติสำหรับข้ารารการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
13 กท
0601/2392
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพระยาราชมนตรี
14 กท
0601/2393
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตลาดกระบัง
15 กท
0601/2161
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/2035
ลว. 13 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

2 ด่วนที่สุด
กท

0601/2253
ลว. 15 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอให้จัดส่งมูลค่าที่ดินฯ และโครงการต่อเนื่องของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์
3 กท
0601/2147
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570
4 กท
0601/2148
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตยานนาวา
5 กท
0601/2149
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 442/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
6 กท
0601/2150
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การให้บริการข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับงานพิธีการของกรุงเทพมหานครผ่าน Line Official Account
7 กท
0601/2297
ลว. 15 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอรับโอนบริจาครถยนต์เก่า ครุภัณฑ์เก่าหมดอายุใช้ราชการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/1920
ลว. 8 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2566

2 กท
0601/2217
ลว. 14 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2568)
3 กท
0601/2218
ลว. 14 ก.พ. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชาการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตบางชื่อ
4 กท
0601/2219
ลว. 14 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับลูกจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1044799
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
328
3779
13178
1010017
62134
47030
1044799

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-30 02:20

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com