• 11644.jpg
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0020.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0032.JPG
 • DSC_0038.JPG
 • DSC_0040.JPG
 • DSC_0042.JPG
 • DSC_0085.JPG
 • IMG_2953.JPG
 • IMG_2967.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR--2565.png

วันที่ 29 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/4519
ลว. 28 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และ 2563 - 2564
2 กท.
0601/4431
ลว. 27 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด               การประเมินความเป็นไปได้รายการที่จัดทำงบประมาณฐานศูนย์
3 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4566
ลว. 29 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566
4 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4570
ลว. 29 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2566
5 กท.
0601/4543
ลว. 28 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด รายงานผลการดำเนินเข้าข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4392
ลว. 27 มี.ค.
66

หน.ส่วนราชการในสังกัด ล.สนพ.
และหน.กลุ่มงานการคลัง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีกีฬา สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566                                                                         
2 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4439
ลว. 27 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ล.สนพ.
และหน.กลุ่มงานการคลัง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สก.สนพ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬา สำนักการแพทย์ (ในวันอังคารที่ 4เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย1 ชั้น 2 อาคารปิยแพทยพัฒน์ รพก)
3 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4465
ลว. 27 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  ให้งดจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชน และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
4 กท.
0601/4497
ลว. 28 มี.ค.
66

ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี
5 กท.
0601/4498
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง ประกวดราคมจ้างซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมผ่าบ่อและช่องรับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4499
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566
7
ด่วนที่สุด
กท.

0601/4500
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566
8 กท.
0601/4501
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทอรนิกส์สำหรับติต่อสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
9 กท.
0601/4502
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศนโยบายสำนักสีเขียวของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
10 กท.
0601/4503
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตบางบอน
11 กท.
0601/4504
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพระนคร
12 กท.
0601/4505
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลลือกบุคคลเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเขตจอมทอง
13 กท.
0601/4506
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

 วันที่ 27 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/4353
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตวังทองหลาง                                                                            
2 กท.
0601/4354
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
3 กท.
0601/4355
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
4 กท.
0601/4356
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
แนวทางและมาตรการรณรงค์ดพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทศักราช2566 "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล"
5 กท.
0601/4369
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
6 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4393
ลว. 27 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอให้รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566
7 กท.
0601/4398
ลว. 27 มี.ค.
66
ผอ.รพจ. ผอ.รพร. ผอ.รพล. ผอ.รพส. และผอ.รพว. ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนข้าราชการ และคำสั่งอื่น ๆ จำนวน 9 คำสั่ง 
8 กท.
0601/4397
ลว. 27 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพจ.
และหน.กลุ่มงานในสังกัด
ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
9 กท.
0601/4215
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตคลองเตย 
10 กท.
0601/4216
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสภาวิศวกร 
11 กท.
0601/4217
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตสวนหลวง 
12 กท.
0601/4218
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทยแจ้งย้ายที่ทำการ 
13 กท.
0601/4219
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตราชเทวี 
14 กท.
0601/4220
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการโยธา 
15 กท.
0601/4221
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16 กท.
0601/4222
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐ 
17 กท.
0601/4223
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ 
18 กท.
0601/4224
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย 
19 กท.
0601/4225
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
20 กท.
0601/4377
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
และหน.กลุ่มงานในสังกัด
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2566 และการบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 4/2566

 วันที่ 24 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3915
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อบคำเป็น Key Worsd สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง                                                          
2 กท.
0601/4304
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
สรุปประเด็นสำคัญและขอสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 25 เขตราชเทวี
3 กท.
0601/4305
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
4 กท.
0601/4306
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
5 กท.
0601/4307
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานตรวจสอบภายใน
6 กท.
0601/4308
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอยิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตมีนบุรี
7 กท.
0601/4309
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติตสำนักพัฒนาสังคม
8 กท.
0601/4310
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตวัฒนา
9 กท.
0601/4311
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม
10 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4335
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ.
ล.สนพ. และ กน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม

 วันที่ 23 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/4150
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด  
อส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักการระบายน้ำ
2 กท.
0601/4150
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด  
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตบางแค
3 กท.
0601/4152
ลว. 21 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตบางกะปิ
4 กท.
0601/4153
ลว. 21 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการระบายน้ำ พ.ศ. 2566
5 กท.
0601/4154
ลว. 21 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะท้ายฯ
6 กท.
0601/4213
ลว. 23 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ขอให้หน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4161
ลว. 21 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในlสังกัด                             
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์                                                                                                                        

 วันที่ 21 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/4051
ลว. 20 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด     
อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2 กท.
0601/4056
ลว. 20 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร
3 กท.
0601/3912
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
4 กท.
0601/3913
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการโยธา 
5 กท.
0601/3914
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน สำนักงานเขตจตุจักร 
6 กท.
0601/3916
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตหลักสี่ 
7 กท.
0601/4008
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็๋กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญ 
8 กท.
0601/4009
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
9 กท.
0601/4010
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 
10 กท.
0601/4011
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตบางบอน
11 กท.
0601/4112
ลว. 21 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพจ. ผอ.รพร. และผอ.ศบฉ.

ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ย้ายข้าราชการ

12 กนต. 198/2566
ลว. 20 มี.ค. 66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพส. ผอ.สพบ. ล.สนพ. หน.กค. หน.กจ. และกนต. (สก.สนพ.)
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566
13 กท.
0601/4052
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.รพข. สำนักการแพทย์ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3911
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด     
ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องนโยบายสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office)                                                             
2 กท.
0601/3917
ลว. 16 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด                 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระบบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานคหรื่อผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3 กท.
0601/3969
ลว. 17 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
4 กท.
0601/3911
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สพบ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 วันที่ 17 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3835
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศนโยบายการดำเนินงานสำนักงาน
สีเขียว (Green Office)

2 กท.
0601/3853
ลว. 15 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพจ.
ผอ.รพท. ผอ.รพร.
ผอ.รพส. ผอ.รพข. ผอ.ศบฉ.
อให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้เงินกองทุนหมุนเวียนฝห้กองโรงงานช่างกล
3 กท.
0601/3883
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐ
4 กท.
0601/3884
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
5 กท.
0601/3885
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
6 กท.
0601/3886
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
อเชิญร่วมงาน "40 ปี ทวีสุข มูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์" และบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศ
7 กท.
0601/3887
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด                  
แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
8  กท.
0601/3888
ลว. 16 มี.ค.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
         

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสุง พ.ศ.2559
9 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3889
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะกกรมการผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2566
10  กท.
0601/3890
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11  กท.
0601/3891
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
12  กท.
0601/3892
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สำเนาประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 
13 กท.
0601/3893
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนังานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
14 กท.
0601/3894
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทอรนิกส์สำหรับติดต่อสำนัก
สิ่งแวดล้อม
15 กท.
0601/3895
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตคลองสาน
16
กท.
0601/3896
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานการต่างเทศ
17ด ด่วนที่สุด
กท.

0601/3897
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกมลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
18 กท.
0601/3898
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค
19 กท.
0601/3899
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานเขตคลองสามวา
20 กท.
0601/3900
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
21 กท.
0601/3901
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งประกาศกรุงเพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
22 กท.
0601/3902
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสื่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
23 กท.
0601/3903
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตต่อสำนักงานเขตห้วยขวาง พ.ศ.2566
24 กท.
0601/3875
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.รพก ผอ.รพต ผอ.รพจ ผอ.รพท ผอ.รพร ผอ.รพส ผอ.รพบ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องบางกอก ชั้นปี2 อาคารไอราวัดพัฒนา ศาลาว้าการกรุงเทพมหานครดินแดง
24

กท
0601/3870
ลว. 16 มี.ค. 66

หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แผนการปฏิบัติงานและการชดใช้เงินยืมสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26 กท.
0601/3861
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินผู้ป่วยฉุกเฉิน [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือดรคโควิค 2019 ]
27 กท.
0601/3873
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566
28 กท.
0601/3874
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
29 กท.
0601/3936
ลว. 17 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักการแพทย์

 วันที่ 16 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3805
ลว. 15 มี.ค.
66

 หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด                  
 
ขอความอนเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูลอาคารในสังกัดสำนักการแพทย์
2 กท.
0601/3767
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษฯ
3 กท.
0601/3768
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง
4 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3781
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การมอบหมายภารกิจรณรงค์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)"
5 กท.
0601/3776
ลว. 15 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพจ. ผอ.รพว. และ ผอ.ศบฉ. ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่องย้ายข้าราชการ

 วันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3697
ลว. 14 มี.ค.
66
 หน.ส่วนราชการ ในสังกัด                
   
การติดตามผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558                                            
2 กท.
0601/3614
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอรับการสนับสนุนดครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวานพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองพระชนอายุ 8 รอบ 26 มิ.ย. 66
3 กท.
0601/3744
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และ ล.สนพ.
ขอเชิญประชุม (ในวันที่ 20 มี.ค.66 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารปิยแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลกลาง)
4 กท.
0601/3733
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
5 กท.
0601/1750
ลว. 6 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แผนการดำเนินงานและกำหนดการารายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green office)
6 กท.
0601/3733
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเปนลูกจ้างชั่วคราว
7 กท.
0601/3735
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 กท.
0601/3736
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม
9 กท.
0601/3737
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
10 กท.
0601/3738
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหนับติดต่อสำนักงานเขตพระโขนง
11 กท.
0601/3739
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อ รับสมัครเพื่อคัดเลือดบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 วันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนมาก
กท.

0601/3656
ลว. 13 มี.ค.
66
 ผอ.รพก. ผอ.รพบ.
ผอ.รพท.
ผอ.รพล.                    
   
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมการก่อสร้างของอาคารสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย                                                                           
2 กท.
0601/3632
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และ ผอ.รพร.                           
แจ้งมติ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์
3 กท
0601/3662 ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.สพบ
ผอ.ศบฉ.
หัวหน้ากลุ่มงาน สก.สนพ.
การยื่นแบบฟอร์มยื่นคำขอผ่านระบบ Line Official Account
4 กท
0601/3630
ลว. 13 มี.ค.

66
ผอ.รพก. ผอ..รพว.ผอ รพส. ผอ.รพข. ผอ.ศบฉ. การดำเนินการถอดบทเรียนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดัชำนาญการพิเศษ
5 กท.
0601/3681
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด และ ผอ.ศบฉ. สำรวจข้อมูลผู้ประสงค์ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลกรณีมีการจัดตั้งกองการพยาบาลเป็นส่วนราชการใหมาในสังกัดสำนักการแพทย์
6 กท.
0601/3602
ลว. 10 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  การตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนเสีย (IT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3689
ลว. 14 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบคำนวนเงินชดเชยค่าก่อสร้าง
(ค่า K) ผ่านช่องทางอินเทรอร์เน็ต
8 กท.
0601/3643
ลว. 13 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1)
9 กท.
0601/3627
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพข. ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ. และ สก.สนพ
แจ้งกำหนดเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลของกกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 2/2566
10 กท.
0601/3670
ลว. 13 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด
 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
11 กท.
0601/3664
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การอนุมัติยกเว้นไม่ปฏิบัติตามหนังสือสำนัการคลัง ด่วนที่สุด กท 1305/4802 ลว. 23 ก.ย.64 เรื่อง การงดจ่ายเงินล่วงหน้าให้แกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
12 กท.
0601/3663
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งผลกการวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผนดิน

วันที่ 13 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3583
ลว. 10 มี.ค.
66
 หน.ส่วนราชการในสังกัด 
   
การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
2 กท.
0601/3584
ลว. 7 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  นวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย
3 กท.
0601/3350
ลว. 7 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. และ ผอ.สพบ. ถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 กท.
0601/3330
ลว. 7 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมรายละเอียดการจัดสรร งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 ฯ
5 กท.
0601/3580
ลว. 10 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/3629
ลว. 13 มี.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์
7 ด่วนที่สุด
กท 0601/3597
ลว. 10 มี.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ. ขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3516
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด 
และหน.กลุ่มงานในสังกัดสก.สนพ.     
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
2 กท.
0601/3379
ลว. 7 มี.ค.
66
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ แจ้งมติประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
3 กท.
0601/3471
ลว. 9 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กค. (สก.สนพ.)
ขอความร่วมมือสืบหน้าทรัพย์สินของลูกหนี้คดีปกครองและลูกหนี้ตามมาตรการบังคับทางปกครอง
4 กท.
0601/3504
ลว. 9 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
5 กท.
0601/3560
ลว. 10 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 3/2566 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2566
6 กท.
0601/3565
ลว. 10 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 5/2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3433
ลว. 8 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.         
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565   
2 กท.
0601/3396
ลว. 8 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักการโยธา และสำนักงาน ก.ก.
3 กท.
0601/3397
ลว. 8 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตาอสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4 กท.
0601/3398
ลว. 8 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ 
5 กท.
0601/3399
ลว. 8 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม สังกัดโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
6 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3436
ลว. 8 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กบ. (สก.สนพ.)
ขอเชิญประชุม การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ฯ สำนักการแพทย์
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
7 กท.
0601/3444
ลว. 8 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การสั่งลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกลูกจ้างในกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
8 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3469
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค. หน.กจ. และหน.กนต. (สก.สนพ.)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิศษของสำนักการแพทย์
ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
9 กท.
0601/3478
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองแก่งคอย

10 กท.
0601/3479
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานรัฐ
11
กท.
0601/3480
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมศิลปากร
12 กท.
0601/3481
ลว. 9 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1
กท.

0601/3335
ลว. 7 มี.ค.
66

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
 หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด

                 

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวป้องกันริมแม่น้ำเจ้าพระยา                                                                    
2 กท.
0601/3336
ลว. 7 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาเอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
3 กท.
0601/3337
ลว. 7 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสถานนุบาลกรุงเทพมหานคร
4 กท.
0601/2952
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษากรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสามหูเทียม
5 กท.
0601/2953
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
6 กท.
0601/3342
ลว. 7 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1/2566
7 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3421
ลว. 8 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566
โดยขอให้ส่งข้อมูลให้สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566

 วันที่ 7 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1
กท.

0601/3323
ลว. 7 มี.ค.
66

 หน.ส่วนราชการในสังกัด

                 

ขอเรียนชิญร่วมงานวันครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปณาสำนักการแพทย์                                          

 วันที่ 3 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1
กท.

0601/3146
ลว. 1 มี.ค.
66

 หน.ส่วนราชการในสังกัด

                 

ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2 กท.
0601/3225
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอเล็กทรอนิกส์สหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐ
3 กท.
0601/3226
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วราชการในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 23 เขตห้วยขวาง
4 กท.
0601/3227
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วราชการในสังกัด
ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ 86 รายการ
5 กท.
0601/3228
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตเทศบาลตำบลปริก
6 กท.
0601/3229
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตดุสิต
7 กท.
0601/3232
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
8 กท.
0601/3233
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 24 เขตลาดกระบังและสำนักวัฒนะรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
9 กท.
0601/3234
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
10 กท.
0601/3235
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัสิตาราม
11 กท.
0601/3236
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
12 กท.
0601/3237
ลว. 2 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ

 วันที่ 2 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3188
ลว. 2 มี.ค.
66

 ผอ.รพร.                 

                 

ขอรับการสนับสนุนการจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องเทศกาลวันมาฆาบูชา พ.ศ.2566                                                                        

 วันที่ 1 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3110
ลว. 1 มี.ค.
66

ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพร และผอ.สพบ.                                        

                 
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลและบริจาค(เงินนอกงบประมาณ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)                                                                                                                          
2 กท.
0601/3037
ลว. 1 มี.ค.
66
 หน.ส่วนราชการในสังกัด 
และ สก.สนพ.
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเข้ารับเป็นประกันสังคม
3 กท.
0601/3083
ลว. 28 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่3/2566 
4 กท.
0601/3084
ลว. 1 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การรับนักศึกษาฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร
5 กท.
0601/3120
ลว. 1 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งสำเนาคำสั่งลาออก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/2946
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด                   
ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ เรื่องรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่                                                                                                                          
2 กท.
0601/2947
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตสาทร
3 กท.
0601/2948
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักเขตทวีวัฒนา เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักเขตทวีวัฒนา
4 กท.
0601/2954
ลว. 27 ก.พ.
66
  ผอ.รพก. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพข. ผอ.รพบ  สำนักการแพทย์ขอนุมัติเงินสรรงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 - ครั้งที่ 9
5 กท.
0601/2952
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษากรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดชุดประสาทหูเทียม
6 กท.
0601/2953
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
7 กท.
0601/2993
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดราชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2565
8 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2982
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566 และการบรรจุ เรื่องเข้าระเบียบวาระการประุชมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2566
9 กท.
0601/2955
ลว. 27 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร 
10 กท.
0601/2833
ลว. 24 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลกลางข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เกษียณอายุราชการฯ

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/2895
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และ หน.ส่วนราชการในสังกัด

รื่องประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
2 กท.
0601/2896
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักเทศกิจ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักเทศกิจ
3 กท.
0601/2897
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตทุ่งครุ
4 กท.
0601/2898
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
5 กท.
0601/2899
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
6 กท.
0601/2924
ลว. 27 ก.พ.
66
รผอ.สนพ.
รพก. รพต. รพจ. รพท. รพว.
รพร. รพส รพล. รพข. รพค.
รพบ. สพบ. ศบฉ. ล.สนพ.
หน.กจ. และหน.กช. (สก.สนพ.)
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบตามอัตลักษณ์สำนักการแพทย์
7 กท.
0601/2915
ลว. 27 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
8 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2918
ลว. 27 ก.พ.
66
รผอ.สนพ. (นายเพชรพงษ์ฯ)
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความตีความชอบและรับรองผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
9 กท.
0601/2840
ลว. 24 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด สำรวจตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์
10 กท.
0601/2936
ลว. 27 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดพัสดุชำรุด จำนวน 118 รายการ ของกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/2758
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กนต. และหน.กค. (สก.สนพ.)
ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเเพิ่มพิเศษฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
2 กท.
0601/2766
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างงานจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยฯ 
3 กท.
0601/2767
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4 กท.
0601/2768
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการ 
5 กท.
0601/2769
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
6 กท.
0601/2770
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์อนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล บขส. มอบส่วนลดค่าโดยสาร 10% สำหรับบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
7 กท.
0601/2771
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปกครองและทะเบียน 
8 กท.
0601/2772
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมคลองแสนแสบ
9 กท.
0601/2773
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตห้วยขวาง พ.ศ. 2566 
10 กท.
0601/2669
ลว. 22 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรื่อง ขอส่งประกาษเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
11 กท.
0601/2796
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565ฯ 
12 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2825
ลว. 24 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค. หน.กจ. และหน.กนต. (สก.สนพ)
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
13 กท.
0601/2135
ลว. 13 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ประกาศโรงพยาบาลตากสิน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy)
14 กท.
0601/2774
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่งฯ 
15 กท.
0601/2775
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
16 กท.
0601/2776
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

17 กท.
0601/2777
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
18 กท.
0601/2778
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมราชทัณฑ์ (ส่วนกลาง) 
19 กท.
0601/2779
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
กำหนดเครื่องหมายราชการของกรมป่าไม้ 
20 กท.
0601/2780
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตบางนา 
21 กท.
0601/2781
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตวัฒนา 
22 กท.
0601/2782
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
23 กท.
0601/2783
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา 
24 กท.
0601/2784
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพิธีการทูต 
25 กท.
0601/2785
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
26 กท.
0601/2786
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศกองงานผู้ตรวจราชการ
27 กท.
0601/2706
ลว. 22 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/2553
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของรพ.ในสังกัด
ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
2 กนต. 123/2566
ลว. 22 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. (2) ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพส. ผอ.สพบ. ล.สนพ.

และหน.กจ. หน.กค. (สก.สนพ.)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566
ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา. 08.30 น.
3 กท
0601/2634
ลว. 21 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
4 กท
0601/2753
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม.สัญจร" เขตสาทร
5 กท
0601/2754
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดพัสดุ
6 กท
0601/2755
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7 กท
0601/2505
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
8 ด่วนที่สุด
กท

0601/2759
ลว. 23 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/2553
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด  อายุความใช้สิทธิเรียกร้องของสถานพยาบาล    
2 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66

ผอ.รพก. 

การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
3 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
 ผอ.รพจ.  การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
4 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพต.  การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
5 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพท. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
6 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพร การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
7 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2553
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพว. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
8 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพข. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
9 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพล. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
10 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.รพส. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
11 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สพบ. การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
12 ด่วนที่สุด
กท.

0601/2599
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.ศบฉ.

การจัดทำเอกสารประกอบการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ

13 กท.
0601/2552
ลว. 20 ก.พ.
66
รผอ.สนพ. (นายเกรียงไกรฯ) รพก. รพต. รพจ. รพท รพว. รพร. รพส. รพล. รพข. รพค. รพบ. สพบ. ศบฉ. ล.สนพ. 
และหน.กจ. (สก.สนพ.)
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริต
14 กท.
0601/2605
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 กท.
0601/2606
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม
16 กท.
0601/2608
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมการก่อสร้างอาคารของกรุงเทพมหานคร
17 กท.
0601/2607
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขั้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
18 กท.
0601/2604
ลว. 21 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม
19 ด่วนที่สุด
กท 0601/2658
ลว. 22 ก.พ. 66
หน.ส่วนราขการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 (ส่งภายในพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)
20 กท
0601/2655
ลว. 22 ก.พ. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
21 กท 
0601/2656
ลว. 22 ก.พ. 66

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
 
กนต.

119/2566
ลว. 20 ก.พ.
66
รพก. รพต. รพส. รพร. รพท. ศบฉ. ล.สนพ.
หน.กค. หน.กจ. (สก.สนพ.)  
ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดลักษณะรูปแบบและรายละเอียดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการของลูกจ้างสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566                                                  
2 กท
0601/2295
ลว. 15 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่ง "ฺBangkok News: กทม.สาร" ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
3 กท
0601/2508
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานประจำปีกรุงเทพมหานคร
4 กท
0601/2507
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างหอระฆัง 3 ชั้น
5 ด่วนที่สุด
 กท 0601/2575

ลว. 21 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจ้างเหมาจัดหาพัสดุพร้อมประกอบและติดตั้งเครื่องอัดอากาศ
6 กท
0601/2543
ลว. 20 ก.พ. 66
ผอ.รพก. ผอ.รพต และผอ.รพจ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพจิตให้กับข้าราชการตำตรวจ
7 กท
0601/2467
ลว. 16 ก.พ. 66
ผอ.รพต. แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 กท
0601/2595
ลว. 16 ก.พ. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐ (ฉบับที่..) พ.ศ.. และร่างกฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับเรัยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอุทธรณ์ พ.ศ.... รวม 2 ฉบับ 

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1
กท

0601/2430
ลว. 17 ก.พ.
66
                     
ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพร. ผอ.รพส.                                                                     

                                                                            
ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินหมุนเวียนให้กอง
โรงงานช่งกล
                                                                                                                                                                                                                                                         

2 กท
0601/2408
ลว. 16 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวนเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้สินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3 กท
0601/2450
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 7
4 กท
0601/2451
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
5 กท
0601/2452
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติต่อสำนักงานเขตหนองจอก
6 กท
0601/2453
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตตลิ่งชัน
7 กท
0601/2454
ลว. 17 ก.พ. 66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สหรับติดต่อสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2566
8 ด่วนที่สุด
กท
0601/2463
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 6 และระเบียบวาระที่ 5.2
9 กท
0601/2464
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
10 กท
0601/2465
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำชั่วคราว
11 กท
0601/2466
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
12 กท
0601/2467
ลว. 17 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,260 รายการ
13 กท
0601/2478
ลว. 17 ก.พ.
66

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่องรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว
14 กท
0601/2532
ลว. 20 ก.พ.
66
ผอ.รพข. ผอ.รพค. และ ผอ.รพบ. ส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ก.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท

0601/2371
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.สพบ.

ออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2568 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

2 ด่วนที่สุด
กท

0601/2370
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
อนุมัติในหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจกรรม "ผู้ว่ากทม.สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 กท
0601/2374
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.รพต. ผอ.รพร. หน.กค. (สก.สนพ.) การใช้อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวทดแทนอัตราลูกจ้างประจำที่ยุบตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)
4 กท
0601/2368
ลว. 16 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/2322
ลว. 15 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์และตรวจประเมิน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)
ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารปิยแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลกลาง

2 ด่วนที่สุด
กท

0601/2309
ลว. 15 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กจ. หน.กค. และหน.กนต. (สก.สนพ)
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์
ประชุมในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
3 กท
0601/2237
ลว. 14 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ว่างในสังกัดสำหรับปลูกต้นไม้ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น
4 กท
0601/2231
ลว. 14 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565
5 กท
0601/2232
ลว. 14 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
6 กท
0601/2286
ลว. 14 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานกฎหมายและคดี
7 กท
0601/2287
ลว. 15 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
8 กท
0601/2288
ลว. 15 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งประกาศสำนักงานเขตดินแดง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตดินแดง พ.ศ. 2566
9 กท
0601/2289
ลว. 15 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตดอนเมือง
10 กท
0601/2036
ลว. 10 ก.พ.
66
ผอ.สพบ. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
11 ด่วนที่สุด
กท

0601/2377
ลว. 16 ก.พ.
66
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กจ. (สก.สนพ.)
เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
12 กท
0601/2391
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติสำหรับข้ารารการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
13 กท
0601/2392
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพระยาราชมนตรี
14 กท
0601/2393
ลว. 16 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตลาดกระบัง
15 กท
0601/2161
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/2035
ลว. 13 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

2 ด่วนที่สุด
กท

0601/2253
ลว. 15 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอให้จัดส่งมูลค่าที่ดินฯ และโครงการต่อเนื่องของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์
3 กท
0601/2147
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570
4 กท
0601/2148
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตยานนาวา
5 กท
0601/2149
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 442/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
6 กท
0601/2150
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การให้บริการข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับงานพิธีการของกรุงเทพมหานครผ่าน Line Official Account
7 กท
0601/2297
ลว. 15 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอรับโอนบริจาครถยนต์เก่า ครุภัณฑ์เก่าหมดอายุใช้ราชการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/1920
ลว. 8 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2566

2 กท
0601/2217
ลว. 14 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2568)
3 กท
0601/2218
ลว. 14 ก.พ. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชาการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตบางชื่อ
4 กท
0601/2219
ลว. 14 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับลูกจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/2105
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด

อแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

2 กท
0601/2104
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยฯ
3 กท
0601/2103
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการจราจรและขนส่ง
4 กท
0601/2102
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
5 กท
0601/2101
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
6 กท
0601/2100
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
7 กท
0601/2099
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
8 กท
0601/2098
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ (Outsource)ฯ
9 กท
0601/2108
ลว. 13 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สำรวจตำแหน่งงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
10 กท
0601/2030
ลว. 10 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11 ด่วนที่สุด
กท

0601/2146
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
แจ้งคำสั่งสำนักการแพทย์ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
12 กท
0601/2097
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพล. และ ผอ.รพว.

ขอรหัสโครงการใหม่เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13 กท
0601/2163
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.สพบ. และหน.กค. (สก.สนพ.) ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 447/2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
14 กท
0601/2156
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.รพท. สำนักการแพทย์ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2
15 กท
0601/2166
ลว. 13 ก.พ.
66
ผอ.รพต. และ ผอ.รพว. ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คำสั่ง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/1980
ลว. 9 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด                  

                                                                                                           
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขาทอดตลาดพัสดุ                                                                                                                   

2 กท
0601/1981
ลว. 9 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลุกจ้างชั่วคราว
3 กท
0601/1982
ลว. 9 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเลกทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตลาดพร้าว
4 กท
0601/1983
ลว. 9 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม
5 ด่วนที่สุด
กท

0601/1979
ลว. 9 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินตอบแทนฯ ครั้งที่ 3/2566
6
กท

0601/1971
ลว. 9 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดกองทุนประกันสังคมกลาง
7 กท
0601/1961
ลว. 9 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความร่วมมือในตรวจสอบหลักทรัพย์ของลูกหนี้ รวม 3 บริษัท
8 กท
0601/1874
ลว. 7 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอให่ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน (หมายเหตุ : รวมถึงบุคลากรอื่น ๆ)
9 ด่วนที่สุด
กท

0601/2011
ลว. 10 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
และหน.กลุ่มงานในสังกัดสก.สนพ.
ขอเลื่อนวันในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์(จากเดิมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)
10 กท
0601/2020
ลว. 10 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
11 กท
0601/1964
ลว. 9 ก.พ.
66
ผอ.รพต. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพส. และ ผอ.รพข. ขอส่งภาพพิธีรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหาานคร

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท

0601/1922
ลว. 8 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด             
และกลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
                  

เชิญประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒน์ ชั้น 5 สนพ.                                                                                                             
                                                                                                                  

2 กท
0601/1899
ลว. 8 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3 กท
0601/1898
ลว. 8 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญชวนหน่วยงานและบุคลากร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ตและชำระภาษีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2565
4 กท
0601/1900
ลว. 8 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
5 กท
0601/1901
ลว. 8 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอปรับปรุงหลักเกณฑฺ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564
6 กท
0601/1969
ลว. 8 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักเขตบางแค
7 กท
0601/1965
ลว. 8 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักพัฒนาสังคม
8 กท
0601/1966
ลว. 8 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชัวคราว
9 กท
0601/1967
ลว. 8 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
10 ด่วนที่สุด
กท
0601/1968
ลว. 8 ก.พ.
66 
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
จำนวนสมาชิกผู้แทรราชฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่งละจังหวัด 

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1044798
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
327
3779
13177
1010017
62133
47030
1044798

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-30 02:19

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com