• 11.10.2566-1.jpg
 • 19.10.2566-1.jpg
 • 28.12.66-1.jpg
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • IMG_2967.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR-2566-.jpg
 • QR---PNG.png
 • _DSC0002.jpg
 • _DSC0004.JPG
 • _DSC0006-2.JPG
 • _DSC0006.jpg
 • _DSC0008-2.jpg
 • _DSC0009-2.jpg
 • _DSC0019.JPG
 • _DSC0021.jpg
 • _DSC0024-1.jpg
 • _DSC0024.jpg
 • _DSC0042.jpg
 • _DSC0073.jpg
 • _DSC0178.jpg
 • _DSC0310.jpg
 • _DSC0318.jpg
 • _DSC0644-2.jpg

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/2480
ลว 23 ก.พ.           67           
   


  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
                                                                        
ขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานค                                                                                                                                                   

28 ก.พ. 
2567
เวลา
09.18 น.

2
กท
0601/1084
ลว 23 ก.พ.   67

  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด

แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 28 ก.พ. 
2567
เวลา
09.18 น.
3 กท
0601/2537
ลว 23 ก.พ.   67
 หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด

ขอแก้ไขรายละเอียดในรายงานการเงินรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณที่มีระเบียบกำหนดไว้โดยเฉพาะ 28 ก.พ. 
2567
เวลา
10.44
 น.
4 ด่วนที่สุด
กท

0601/2538
ลว 23 ก.พ.   67
ผอ.รพท ผอ.รพว. ผอ.รพภ. และ รพส.  ขอให้จัดรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อชุดศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ 28 ก.พ. 
2567
เวลา
10.44
 น.
5 กท
0601/1131
ลว 28 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
ผอ.สพบ ผอ.ศบฉ. ล.สนพ และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม  28 ก.พ. 
2567
เวลา
14.09 
น.
6 กท
0601/1101
ลว 28 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงดำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น 28 ก.พ. 
2567
เวลา
14.09 
น.
7 กท
0601/1104
ลว 28 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 28 ก.พ. 
2567
เวลา
14.32 
น.
8 ด่วนที่สุด
กท

0601/1132
ลว 28 ก.พ.   67
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด

และ ล.สนพ.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหา่นครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ 28 ก.พ. 
2567
เวลา
14.49 
น.
9 ด่วนที่สุด
กท

0601/1045
ลว 23 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปี 2567 28 ก.พ. 
2567
เวลา
16.08 
น.


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/1063
ลว 23 ก.พ.           67           
   

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
    หน.ส่วนราชการ             ในสังกัด                                                                          
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ                                                                                                                                                     

27 ก.พ. 
2567
เวลา
08.42 น.

2 ด่วนที่สุด 
กท
0601/1050
ลว 23 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ล.สนพ. หน.กค. หน.กจ และ หน.กนต. ในสังกัด สก.สนพ.


ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนบุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 27 ก.พ. 
2567
เวลา
10.04 น.
3 กท
0601/1085
ลว 27 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) 27 ก.พ. 
2567
เวลา
13.43 น.
4 กท
0601/1064
ลว 23 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ขอส่งประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2567 27 ก.พ. 
2567
เวลา
13.55 น.
5 กท
0601/1051
ลว 27 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 27 ก.พ. 
2567
เวลา
13.55 น.


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท
0601/1023
ลว 22 ก.พ.           67           
   

ผอ.สนพ.

    หน.ส่วนราชการ             ในสังกัด                                                                          

ขอแจ้งเลื่อนการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร                       
23 ก.พ. 
2567

เวลา
09.32 น.
2
กท
0601/1024
ลว 22 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกคลองกระบือ 23ก.พ. 
2567

เวลา
09.33 น
3 กท
0601/1022
ลว 22 ก.พ.   67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
แนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการปฏืบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย กรณีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 23ก.พ. 
2567

เวลา
09.40 น
4 กท
0601/955
ลว 20 ก.พ.   67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพบ. ผอ.สพบ. และล.สนพ. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการนำเสนอผลงานการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)ฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 23ก.พ. 
2567

เวลา
10.03 น.
5 กท
0601/2341
ลว 20 ก.พ.   67
 ผอ.รพต. ผอ.รพจ.และ ผอ.รพข. ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร คำสั่งที่ 624/2567 เรื่อง ย้ายข้าราชการ 23ก.พ. 
2567

เวลา
11.18 น.
6 กท
0601/1030
ลว 22 ก.พ.   67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. และผอ.รพส. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เป็นเงิน 160,000 บาท 23ก.พ. 
2567

เวลา
14.29 น.
7 กท
0601/1029
ลว 22 ก.พ.   67
ผอ.รพจ. และผอ.รพท. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เป็นเงิน 41,500 บาท 23ก.พ. 
2567

เวลา
14.29 น.
8 ด่วนที่สุด
กท
0601/1044
ลว 23 ก.พ. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ครั้งที่ 3/2567 23 ก.พ. 
2567

เวลา
15.15 น
9 กท
0601/1044
ลว 23 ก.พ. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงานเขตบึงกุ่ม 23 ก.พ. 
2567

เวลา
15.26 น
10 กท
0601/1053
ลว 23 ก.พ. 67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผแ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพบ. ผอ.สพบ. และล.สนพ เชิญประชุม ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30น ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 23 ก.พ. 
2567

เวลา
16.48 น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/984
ลว 21 ก.พ.
      67                 
   

ผอ.สนพ.

รผอ.สนพ.
    หน.ส่วนราชการ            ในสังกัด                              

การให้รองนกยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดพ้นจากตำแหน่ง                        
22 ก.พ. 
2567

เวลา
09.04 น.
2 ด่วนที่สุด
กท
0601/980
ลว 21 ก.พ. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งเเวดล้อม ประจำปี 2567 22 ก.พ. 
2567

เวลา
09.30 น.
3 กท
0601/979
ลว 21 ก.พ. 67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด 
แจ้งแนวทางการใช้งานระบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ 22 ก.พ. 
2567

เวลา
09.32 น.
4 ด่วนที่สุด
กท
0601/2191
ลว 21 ก.พ. 67
หน.ส่วนราชการ 
 ในสังกัด 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลบุคคลและองค์กรด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม 22 ก.พ. 
2567

เวลา
09.34 น.
5 กท
0601/2219
ลว 20 ก.พ. 67
หน.ส่วนราชการ 
 ในสังกัด 
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด รพร. 22 ก.พ. 
2567

เวลา
10.50 น.
6 กท
0601/2326
ลว 22 ก.พ. 67
ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพล. ผอ.รพส. ผอ.รพบ. และผอ.สพบ. ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร  22 ก.พ. 
2567

เวลา
13.59 น.
7 กท
0601/2339
ลว 22 ก.พ. 67
ผอ.รพจ. ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 22 ก.พ. 
2567

เวลา
16.09 น.


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/917
ลว 19 ก.พ.               67                      
   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ              ในสังกัด                                                                               
                                                  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย                                                              21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.43 น.
2 กท
0601/918

ลว 19 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 

                      
ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่า “ใจฟ้ากระปุกบุญ” ครั้งที่ 18 21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.44  น.
3 กท
0601/961

ลว 20 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง

21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.47  น.

4
กท
0601/962

ลว 20 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำแนวคลองแสนแสบและคองตัน 21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.48  น.
5 กท
0601/963

ลว 20 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.50  น.
6 กท
0601/964

ลว 20 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 ก.พ. 
2567

เวลา
09.51  น.
7 กท
0601/2095

ลว 20 ก.พ.    67  
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด  ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 21 ก.พ. 
2567

เวลา
16.12  น.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/2102
ลว 19 ก.พ.               67                      
   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ            ในสังกัด                                                                               
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบภาพและระบบเสียวภานในอาคารไอราวัตพัฒนา                                                               20 ก.พ. 
2567

เวลา
13.23 น.
2 กท
0601/2103

ลว 19 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 

                      
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบระบายน้าถนนสุนทรโกษา 20 ก.พ. 
2567

เวลา
13.24  น.
3 กท
0601/2104

ลว 19 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ    ในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบระบายน้าบริเวณห้าแยกลาดพร้าว

20 ก.พ. 
2567

เวลา
13.25
  น.

4 ด่วนที่สุด
กท
0601/921

ลว 19 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
ขอเชิญประชุมติดตามการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 20 ก.พ. 
2567

เวลา
13.26  น.
5 กท
0601/2185

ลว 20 ก.พ.    67  
หน.ส่วนราชการ       ในสังกัด  การสนับสนุนการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย 20 ก.พ. 
2567

เวลา
14.14  น.
6 กท
0601/901

ลว 6 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 20 ก.พ. 
2567

เวลา
15.01  น.
7 ด่วนที่สุด
กท
0601/940

ลว 6 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 20 ก.พ. 
2567

เวลา
15.03  น.
8 ด่วนที่สุด
กท
0601/928

ลว 20 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 20 ก.พ. 
2567

เวลา
15.34  น.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/856
ลว 15 ก.พ.          67                      
   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ        ในสังกัด 
  และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.                                                                                
เชิญประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒน์ ชั้น 5                                                                                                                                                                                  19 ก.พ. 
2567

เวลา
08.43  น.
2 กท
0601/856

ลว 16 ก.พ.    67  
หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด 
                      
ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ปลูกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19 ก.พ. 
2567

เวลา
11.46  น.
3 กท
0601/881

ลว 16 ก.พ.    67  
หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครและสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และออกให้บริการรับสมัครสมาชิกนอกสถานที่ 19 ก.พ. 
2567

เวลา
15.20  น.
4 กท
0601/883

ลว 16 ก.พ.    67  
ผอ.รพจ. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 19 ก.พ. 
2567

เวลา
15.21  น.
5 กท
0601/907

ลว 19 ก.พ.    67  
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพค. และ ผอ.ศบฉ. ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้เงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล 19 ก.พ. 
2567

เวลา
15.23 น.
6 กท
0601/907

ลว 19 ก.พ.    67  
หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19 ก.พ. 
2567

เวลา
16.43 น.
7 กท
0601/1968

ลว 15 ก.พ.    67  
หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด ประชาสัมพันธ์ตำแนห่งว่างของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 19 ก.พ. 
2567

เวลา
16.45 น.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท
0601/856

ลว 15 ก.พ.        67        
   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ        ในสังกัด                                                                
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ก.พ. 
2567

เวลา
09.14  น.
2 กท
0601/857

ลว 15 ก.พ.
  67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์บทบาทของสภากรุงเทพมหานครโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 
2567

เวลา
09.15  น.
3 กท
0601/863

ลว 15 ก.พ.
  67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 16 ก.พ. 
2567

เวลา
11.31  น.
4 กท
0601/859

ลว 15 ก.พ.
  67
ผอ.สพบ
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
โครงการก้าวที่พอเพียงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 16 ก.พ. 
2567

เวลา
15.38  น.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1


กท
0601/828

ลว 15 ก.พ.
       67                          

ผอ.รพก.
ผอ.รพส.
   และ ผอ.สพบ.                                     


พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็มพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                                                                                                  15 ก.พ. 
2567

เวลา
08.58  น.
2 กท
0601/839

ลว 15 ก.พ.
  67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ             ในสังกัด                              
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแบบจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 15 ก.พ. 
2567

เวลา
11.10  น.
2 กท
0601/840

ลว 15 ก.พ.
  67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่อเครนไฟฟ้า 15 ก.พ. 
2567

เวลา
11.10  น.


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1


กท
0601/800

ลว 13 ก.พ.
       67                          

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
  หน.ส่วนราชการ        ในสังกัด                                     


แนวทางปฏิบัติรูปแบบการจัดทำหนังสือราชการภายในเสนอต่อรัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย 14 ก.พ. 
2567

เวลา
09.35 น.
2 กท
0601/802

ลว 13 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ครั้งที่ 1/2567 14 ก.พ. 
2567

เวลา
09.40 น.
3 กท
0601/803

ลว 9 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) 14 ก.พ. 
2567

เวลา
09.42 น.
4 ด่วนที่สุด
กท
0601/804

ลว 9 ก.พ.
67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด

แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2567 14 ก.พ. 
2567

เวลา
09.46 น.
5 กท
0601/1931

ลว 14 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ 14 ก.พ. 
2567

เวลา
14.21 น.
6 กท
0601/1930

ลว 14 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 14 ก.พ. 
2567

เวลา
14.21 น.


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1


กท
0601/751

ลว 9 ก.พ.
       67                          

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
       หน.ส่วนราชการ                 ในสังกัด                                     


ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานนีสูบน้ำคลองบางซื่อ 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.29 น.
2 กท
0601/752

ลว 9 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองทับยาว 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.30 น.
3 กท
0601/753

ลว 9 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.34 น.
4 กท
0601/754

ลว 9 ก.พ.
67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางหว้า 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.41 น.
5 ด่วนที่สุด
กท
0601/778

ลว 9 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การขยายเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม ฯ 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.48 น.
6 ด่วนที่สุด
กท
0601/780

ลว 12 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ 13 ก.พ. 
2567

เวลา
10.48 น.
7 กท
0601/779

ลว 12 ก.พ.
67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพข. ผอ.รพค. และ ผอ. รพบ. ขอรายชื่อคณะกรรมการในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 13 ก.พ. 
2567

เวลา
11.27 น.
8 กท
0601/770

ลว 12 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ส่งบัญชีแสดงรายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง (บัญชี 1) และทะเบียนตำแหน่ง 13 ก.พ. 
2567

เวลา
13.52 น.


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1

ด่วนที่สุด
กท
0601/758

ลว 12 ก.พ.
67

ผอ.สพบ. 
หน.กค. หน.กจ. และหน.กบ. สก.สนพ
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดที่ 9 และ 10) 12 ก.พ. 
2567

เวลา
11.07 น.
2 กท
0601/748

ลว 9 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
สำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 ก.พ. 
2567

เวลา
13.45 น.
3 กท
0601/1679

ลว 7 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 12 ก.พ. 
2567

เวลา
13.48 น.
4 กท
0601/762

ลว 12 ก.พ.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2567 12 ก.พ. 
2567

เวลา
13.53 น.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1

ด่วนที่สุด
กท
0601/731

ลว 6 ก.พ.
67

ผอ.โรงพยาบาล
ในสังกัด 

การอบรมการใช้รถรับ - ส่งผู้พิการและผู้สูงอายุ 9 ก.พ. 
2567

เวลา
09.20 น.
2 กท
0601/728
ลว.8 ก.พ.
       67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 9 ก.พ. 
2567

เวลา
09.21 น.
3 กท
0601/722
ลว.8 ก.พ.
       67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานตรวจสอบภายใน 9 ก.พ. 
2567

เวลา
09.28 น.
 4 กท
0601/744
ลว.9 ก.พ.
       67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการ
 

ขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและทำความสะอาดห้องหม้อแปลงและทดสอบระบบ ATS ประจำปี 2567 ภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้าด้านถนนศิริพงษ์

 9 ก.พ.
2567
เวลา 
16.08 น
5 กท
0601/743
ลว.9 ก.พ.
       67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการ
ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช  9 ก.พ.
2567
เวลา 
17.14 น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่  เลขที่ เรียน

 เรื่อง

Time Stamp
1

กท
0601/636

ลว 6 ก.พ.
67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ               ในสังกัด                             
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับสำนักการแพทย์
8 ก.พ. 
2567

เวลา
13.34 น.
2 กท
0601/718

ลว 8 ก.พ.
67
ผอ.รพต. สำนักการแพทย์ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 ครั้งที่ 4 8 ก.พ. 
2567

เวลา
15.22 น.
3 กท
0601/716

ลว 8 ก.พ.
67
หน.ส่วนราชในสังกัด ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรและระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร 8 ก.พ. 
2567

เวลา
15.22 น.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1

 

กท
0601/1
529
ลว 6 ก.พ.

67


หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการและบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการแพทย์เข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน                  
7 ก.พ. 
2567

เวลา
11.49 น.
2 กท
0601/670

ลว. 6 ก.พ.         67                   
หน.ส่วนราชการในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับโอน 7 ก.พ.
2567

เวลา
11.50 น.
3 กท
0601/669
ลว. 6 ก.พ.
      67  
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ. ประชาสัมพันธ์การรับโอน 7 ก.พ.
2567

เวลา
11.50 น.
4 กท
0601/676
ลว. 6 ก.พ.
      67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเชิญร่วมบริจาคงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ครบรอบปีที่ 69 7 ก.พ.
2567

เวลา
11.52 น.
5 กท
0601/683
ลว. 6 ก.พ.
      67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 7 ก.พ.
2567

เวลา
11.53 น.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/657   ลว
. 5 ก.พ.      67  
                                
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมกาบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่1/2567 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 6 ก.พ.
เวลา
2567
08.55 น.
2 กท
0601/622  ลว
. 2 ก.พ.
67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
6 ก.พ.
2567
เวลา
10.26 น.
3 กท
0601/1502  
ลว
. 5 ก.พ.
67  
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

รายงานการประชุมการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 6 ก.พ.
เวลา

2567
13.32 น.
4 กท
0601/1503
ลว
. 5 ก.พ.    67  
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

ขอเรียนเชิญกรุณาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ และร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 6 ก.พ.
เวลา

2567
13.36 น.
5 กท
0601/667    ลว
. 6 ก.พ.    67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,467 รายการ 6 ก.พ.
เวลา

2567
08.55 น.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/532  ลว
. 30 ม.ค      67  
                                
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5 ก.พ.
2567

เวลา
09.28น.
2 กท
0601/617
ลว. 2 ก.พ.
      67                 
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 5 ก.พ.
2567

เวลา
10.23น.
3 กท
0601/635
ลว. 2 ก.พ.
      67                 
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 5 ก.พ.
2567

เวลา
10.23น.
4 กท
0601/636
ลว. 2 ก.พ.
      67                  
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยูธยา 5 ก.พ.
2567

เวลา
10.23น.
5 กท
0601/647
ลว. 5 ก.พ.
      67   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี) 5 ก.พ.
2567

เวลา
11.22 น.
6 ด่วนที่สุด

0601/650
ลว. 5 ก.พ.
   67  

ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพบ. ผอ.สพบ. และล.สนพ.

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการนำเสนอผลงานฯ ในงานสัมมนาวิชาการ HA National forum ครั้งที่ 24 โดยเชิญประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. 5 ก.พ.
2567

เวลา
13.40 น.
7
0601/639
ลว. 5 ก.พ.
   67  
ผอ.รพจ. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 ก.พ.
2567

เวลา
13.42 น.
8
0601/638
ลว. 5 ก.พ.
   67  
ผอ.รพจ. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 5 ก.พ.
2567

เวลา
13.43 น.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/596
ลว. 1 ก.พ.
       67                         
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
    หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                                                                                                                                                                                   

สั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายแลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ กฎหมาบ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)                                2 ก.พ.
2567

เวลา
10.21 น.
2 ด่วนที่สุด
กท
0601/590
ลว. 1 ก.พ.
      67                                    
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนลูกจ้างกรุงเทพมหานครในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดหาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

 2 ก.พ. 2567
เวลา
13.44 น.
 3
0601/161
ลว. 2 ก.พ.
   67  
ผอสนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนชการ
ในสังกัด
ของดรับเอกสารรายงานต่าง ๆ โดปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทน
 2 ก.พ. 2567
เวลา
14.28 น.
4
0601/621
ลว. 2 ก.พ.
   67  
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ  2 ก.พ. 2567
เวลา
14.28 น.
5
0601/605
ลว. 2 ก.พ.
   67  
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอจัดสรรเงินรางวัลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 2 ก.พ. 2567
เวลา
15.48 น.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/549
ลว. 31 ม.ค.
       67                         
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
    หน.ส่วนราชการ        ในสังกัด   

                                                                                                                                                                      ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำแนวคลองลาดพร้าว
1 ก.พ.
2567

เวลา
10.30 น.
2 กท
0601/550
ลว. 31 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำแนวถนนสุวินทวงศ์ 1 ก.พ.
2567

เวลา
10.30 น
3 กท
0601/551
ลว. 31 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นพนักงานประกันสังคม 1 ก.พ.
2567

เวลา
10.30 น.
4 กท
0601/553
ลว. 31 ม.ค. 67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ 1 ก.พ.
2567

เวลา
10.30 น.
5 กท
0601/552
ลว. 31 ม.ค. 67
ผอ.รพก. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพส. ผอ.รพข.ผอ.รพบ. และ ผ.อ.สพบ. สำนักงาน ก.ก. ขอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 1 ก.พ. 2567
เวลา
11.57 น
6 กท
0601/586
ลว. 1 ก.พ. 67
ผอ. รพต. ผอ.รพท. ผอ.รพบ. ผอ.รพข. และผอ.ศบฉ. ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนบุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ 1 ก.พ. 2567
เวลา
11.57 น

วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
ด่วนที่สุด
กท
0601/480
ลว. 29 ม.ค.
       67                         
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

และหน.กค. หน.กจ. และหน.กนต. (สก.สนพ.) 

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก  ของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567                        31 ม.ค.
2567

เวลา
09.51 น.
2 กท
0601/427
ลว. 30 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานครสามัญด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 31 ม.ค.
2567

เวลา
09.53 น.
3 กท
0601/485
ลว. 29 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ ประจำปี 2567 31 ม.ค.
2567

เวลา
09.57 น.
4 กท
0601/442
ลว. 26 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ 31 ม.ค.
2567

เวลา
09.58 น.
5

กท
0601/513
ลว.30 ม.ค.
   67      

 ผอ.ศบฉ.  สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 31 ม.ค.
2567

เวลา
11.02 น.
6 กท
0601/533
ลว.30 ม.ค. 
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
รับรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง 31 ม.ค.
2567

เวลา
11.05 น.
7 กท
0601/545
ลว.31 ม.ค. 
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.1 31 ม.ค.
2567

เวลา
11.28 น.
8 กท
0601/546
ลว.31 ม.ค. 
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 31 ม.ค.
2567

เวลา
11.29 น.
9 กท
0601/535
ลว.30 ม.ค. 
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2566 31 ม.ค.
2567

เวลา
11.53 น.

วันที่ 30 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/484
ลว. 29 ม.ค.         67                   
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กค. หน.กนต.ในสังกัด สก.สนพ.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษฯ                                                                                                                                                                                                         
30 ม.ค.
2567

เวลา
12.37น.
2 กท
0601/50
ลว. 30 ม.ค.        67      
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ความเห็นคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย กรณีการเทียบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแต่งตั้งเป้นเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย การส่งคำปรับพินัย และการดำเนินการอื่นในกรณีการผิดนัดการผ่อนชำระค่าปรับ เรื่องเสร็จที่ 84/2567 30 ม.ค.
2567

เวลา
16.17 น.

วันที่ 29 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/371
ลว. 23 ม.ค.            67      

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไตรมาสที่ 1)                                                                                                  29 ม.ค.
2567

เวลา
14.20 น.
2 ด่วนที่สุด
กท
0601/371
ลว. 23 ม.ค.            67      
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การสมัครขอใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 29 ม.ค.
2567

เวลา
14.20 น.

วันที่ 26 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท
0601/414
ลว. 25 ม.ค.            67      
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
โครงการการจัดหาที่อยู่อาศัยในราคาถูกร่วมก้บการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 2                                                                                                       26 ม.ค.
2567

เวลา
10.04 น.
2 กท
0601/417
 ลว. 25 ม.ค.          67           
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 ม.ค.
2567

เวลา
10.45น
3 กท
0601/418
 ลว. 25 ม.ค.    67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป แบบจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 26 ม.ค.
2567

เวลา
10.55 น
4 กท
0601/419
ลว. 25 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วครา 26 ม.ค.
2567

เวลา
10.55 น
5 กท
0601/420
ลว. 25 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 26 ม.ค.
2567

เวลา
10.58 น
6 กท
0601/421
ลว. 25 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร 26 ม.ค.
2567

เวลา
10.58 น
7 ด่วนที่สุด
กท
0601/428
ลว. 26 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 26 ม.ค.
2567

เวลา
16.03 น

วันที่ 25 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/402
ลว. 24 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

ารดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติราชการที่รองรับวิถีชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ของกรุงเทพมหานคร (ขอให้สำรวจฯ และส่งไฟล์ข้อมูลภายในวันที่ 26 มกราคม 2567) 25 ม.ค.
2567

เวลา
09.45 น.
2 กท 0601/399
ลว. 24 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) 25 ม.ค.
2567

เวลา
09.46 น.
3 กท 0601/375
ลว. 23 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ครบกำหนดจ่าย 31 มีนาคม 2567 งบกรุงเทพมหานคร 25 ม.ค.
2567

เวลา
10.36 น.
4 กท 0601/1031
ลว. 25 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการโอนเงิน การจ่ายเงิน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 25 ม.ค.
2567

เวลา
15.22 น.
5 กท 0601/391
ลว. 24 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 25 ม.ค.
2567

เวลา
15.22 น.
6 กท 0601/944
ลว. 24 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด
แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 5 เรื่อง 25 ม.ค.
2567

เวลา
15.23 น.
7 กท 0601/1005
ลว. 24 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งลาออก จำนวน 4 เรื่อง 25 ม.ค.
2567

เวลา
15.26 น.

วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/349
ลว. 23 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด และหน.กจ. (สก.สนพ.)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับสำนักการแพทย์  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. 24 ม.ค.
2567

เวลา
09.29 น.
2 กท 0601/930
ลว. 23 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด และหน.กจ. (สก.สนพ.)
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการแพทย์  24 ม.ค.
2567

เวลา
09.30 น.
3 กท 0601/361
ลว. 23 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การทดสอบความพร้อมด้านร่างกายผู้ขอย้ายเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 24 ม.ค.
2567

เวลา
09.32 น.

วันที่ 23 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/339
ลว. 19 ม.ค.           67          

 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการ        ในสังกัด                           

ส่งประกาศประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว                                                           23 ม.ค.
2567

เวลา
09.19 น
2 กท
0601/340
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
อส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื้อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
23 ม.ค.
2567

เวลา
09.27 น
3 กท
0601/919
ลว. 22 ม.ค. 67

หน.ส่วนราชการ      ในสังกัด  

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาญ พ.ศ.2566
23 ม.ค.
2567

เวลา
09.31 น
4 กท
0601/336
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 มกราคม 2567
23 ม.ค.
2567

เวลา
10.56 น
5 กท
0601/325
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

ซักซ้อมเข้าใจเกี่ยวกับการส่งคืนเงินยืมใช้ในราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการับเงิน การเบิกเงิน การจ่านเงิน  การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555

23 ม.ค. 2567
เวลา
11.08 น.
6 กท
0601/350
ลว. 23 ม.ค. 67
 ผอ.รพก.
ผอ.รพล.
ประกาศคณะกรรมการพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานห้วงเวลาของสำนักการแพทย์ 23 ม.ค. 2567
เวลา
15.54 น. 
7 ด่วนที่สุด
กท
0601/357
ลว. 23 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กค. หน.หจ. และ หน.กนตในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ 23 ม.ค. 2567
เวลา
16.07 น. 

วันที่ 22 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท
0601/303
ลว. 19 ม.ค.           67          


หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                                  
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567                                           22 ม.ค.
2567

เวลา
08.53 น
2 กท
0601/322
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 1/2567 22 ม.ค.
2567

เวลา
10.20 น
3 กท
0601/321
ลว. 22 ม.ค. 67

ผอ.รพต ผอ.รพท ผอ.รพว ผอ.รพล ผอ.รพส ผอ.รพข
ผอ.สพบ ผอ.ศบฉ

ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล 22 ม.ค.
2567

เวลา
10.28 น
4 กท
0601/323
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร 22 ม.ค.
2567

เวลา
11.12 น
5 กท
0601/328
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 22 ม.ค.
2567

เวลา
13.39 น
6 กท
0601/341
ลว. 22 ม.ค. 67
ผอ.สพบ.
ผอ.ศบฉ.
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักการแพทย์ 22 ม.ค. 2567
เวลา 
16.35 น.

วันที่ 19 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/294
ลว. 18 ม.ค.         67          

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                                  
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล บขส. "โปรโมชั่นมอบส่วนลดค่าโดยสาร 10 % สำหรับกลุ่มลูกค้าพันธมิตร"                                            19 ม.ค.
2567

เวลา
10.05 น
2 กท
0601/295
ลว. 18 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถานีสูบนน้ำคลองอาจารย์พ

19 ม.ค.
2567

เวลา
10.07

3 กท
0601/252
ลว. 17 ม.ค. 67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งการโอนเิทธิเรียกร้องการรับเงิน ราย บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จำกัด 19 ม.ค.
2567

เวลา
10.15
4 ด่วนที่สุด
กท
0601/300
ลว. 19 ม.ค. 67
ผอ.รพก.
ผอ.รพส.
ผอ.รพล.

ขอเชิญประชุมชี้เเจงและวางแผนการขนย้ายทรัพย์สินภายในห้องพักอาศัยของอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ (อาคารสงเคราะห์ลาดกระบัง) ในวันที่ 23 มค 67

19 ม.ค.
2567

เวลา
13.47
 
5  กท
0601/296
ลว. 18 ม.ค. 67
 หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศนโนบายการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office)   19 ม.ค.
2567

เวลา
13.51

วันที่ 18 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/269
ลว. 17 ม.ค.         67          

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                                  
ขอความอุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานคอนเสิร์ต "ค่ำคืนวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทย - จีน"                                                                                                                          18 ม.ค.
2567

เวลา
08.57 น
2 กท
0601/767
ลว. 17 ม.ค.         67        
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด รับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 18 ม.ค.
2567

เวลา
09.34 น
3 กท
0601/263
ลว. 17 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 6 ชั้น เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 18 ม.ค.
2567

เวลา
09.39 น
4 กท
0601/264
ลว. 17 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนหลวง 18 ม.ค.
2567

เวลา
09.43 น
5 กท
0601/267
ลว. 17 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักสิ่งแวดล้อม 18 ม.ค.
2567

เวลา
09.44 น
6 กท
0601/266
ลว. 17 ม.ค. 67 
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่26/2566 18 ม.ค.
2567

เวลา
09.44 น
7 กท
0601/745
ลว. 16 ม.ค. 67 
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์  เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18 ม.ค.
2567

เวลา
10.52 น
8 ด่วนที่สุด
กท
0601/800
ลว. 16 ม.ค. 67 
ผอ.รพต.
ผอ.สพบ.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงเทคนิค "New Solar system and Electric Vehicle initives in Bankok-Yokohama City-toCity Pregram"

18 ม.ค.
2567

เวลา
13.46 น

วันที่ 17 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/243
ลว. 16 ม.ค.         67          

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ  ในสังกัดด                                  
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 17 ม.ค.
2567

เวลา
09.21 น.
2 กท
0601/244
ลว. 16 ม.ค.     67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 128 ลาย 17 ม.ค.
2567

เวลา
9.23 น.
3 กท
0601/245
ลว. 16 ม.ค.  67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 17 ม.ค.
2567

เวลา
09.25 น.
4 กท
0601/246
ลว. 16 ม.ค.     67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนคลองห้วยขวาง 17 ม.ค.
2567

เวลา
09.26 น

5 กท
0601/249
ลว. 16 ม.ค.     67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
17 ม.ค.
2567

เวลา
09.29 น

6 กท
0601/250
ลว. 16 ม.ค.      67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) 17 ม.ค.
2567

เวลา
09.31 น
7 กท
0601/251
ลว. 16 ม.ค.     67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 17 ม.ค.
2567

เวลา
09.32 น
8 กท
0601/206
ลว. 16 ม.ค.     67
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17 ม.ค.
2567

เวลา
11.48 น.
9 ด่วนที่สุด
กท
0601/741
ลว. 16 ม.ค.     67
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด ขอข้อมูลรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ 17 ม.ค.
2567

เวลา
13.52 น.
10 ด่วนที่สุด
กท
0601/256
ลว. 17 ม.ค.     67
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. 17 ม.ค.
2567

เวลา
13.52 น.
11 ด่วนที่สุด
กท
0601/262
ลว. 17 ม.ค.     67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
เชิญประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 17 ม.ค.
2567

เวลา
16.09 น.

วันที่ 16 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท
0601/176
ลว. 12 ม.ค.  67          


ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ  ในสังกัดด                                  
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 16 ม.ค.
2567

เวลา
08.56 น.
2 กท
0601/177
ลว. 15 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ม.ค.
2567

เวลา
08.59 น.
3 กท
0601/178
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.00 น.
4 กท
0601/179
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.03 น

5 กท
0601/180
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองเฉลิมชัยพัฒนา 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.07 น

6 กท
0601/181
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.08 น
7 กท
0601/583
ลว. 15 ม.ค.
67

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติส่งทีมกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลและสนับสนุนสมทบทุนสร้างอาคารหอพักและทุกการศึกษานักศึกษาพยาบาล 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.11 น
8 กท
0601/376
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 16 ม.ค.
2567

เวลา
09.13 น
9 กท
0601/215
ลว. 15 ม.ค.
67
ผอ.รพต. ผอ.รพส. และ หน.กค.ในสังกัด สก.สนพ การใช้อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวทดแทนอัตราลูกจ้างประจำที่ยุบตามมาตราการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 16 ม.ค.
2567

เวลา
10.30 น
10 กท
0601/238
ลว. 16 ม.ค.
67
ผอ.รพจ. ผอ.รพส. และ ผอ.รพค. ให้ข้าราชการช่วยราชการสำนักการแพทย์ จำนวน 6 ราย 16 ม.ค.
2567

เวลา
13.55 น

 วันที่ 15 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/188
ลว. 12 ม.ค.
67
 หน.ส่วน
ราชการในสังกัด
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 15 ม.ค.
2567

เวลา
14.06 น.
2 กท 0601/206
ลว. 15 ม.ค.
67
 หน.ส่วน
ราชการในสังกัด
สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 ม.ค.
2567

เวลา
14.27 น.
3 กท 0601/188
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. และหน.ส่วนราชการในสังกัด หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 15 ม.ค.
2567

เวลา
14.28 น.

วันที่ 12 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท 0601/174  
ลว. 12 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ  ในสังกัด                                    
การทบทวนกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบ ให้เหมาะสมต่อการปฏบัติงาน                                                                                                                                             12 ม.ค.
2567
เวลา

10.03 น.
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/193  
ลว. 12 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลคาดการณ์การลดใช้กระดาษในการปฏิบัติงาน (โดยให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 มกราคม 2567) 12 ม.ค.
2567
เวลา

17.00 น.

วันที่ 11 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนมาก
กท 0601/140  
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอรพร. ผอ.รพส. และผอ.สพบ.

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกฯ                                                                                                                                              11 ม.ค.
2567
เวลา

09.11 น.
2 กท 0601/143  
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพว. ผอ.รพล. และ ผอ.รพข. การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ 11 ม.ค.
2567
เวลา

09.23 น.
3 กท 0601/142 
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี 11 ม.ค.
2567
เวลา

10.47 น.
4 กท 0601/149  
ลว. 10 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
สำเนาประกาศสำนักเทศกิจ 11 ม.ค.
2567
เวลา

10.48 น.
5 กท 0601/165  
ลว. 11 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบายน้ำ 11 ม.ค.
2567
เวลา

13.31 น.
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/165  
ลว. 11 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 12/2566 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567  11 ม.ค.
2567
เวลา

14.00 น.
7 กท 0601/161  
ลว. 11 ม.ค.
67
ผอ.สพบ
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
โครงการก้าวทที่พอเพียงตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 11 ม.ค.
2567
เวลา

14.17 น.
8 กท 0601/147  
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพข. ผอ.รพค. และ ผอ.รพบ. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 11 ม.ค.
2567
เวลา

15.54 น.
9 กท 0601/354 
ลว. 10 ม.ค.
67
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (นำส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2567) 11 ม.ค.
2567
เวลา

16.12 น.

วันที่ 10 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/114
ลว. 9 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานหนองจอก เรื่่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 ม.ค.
2567
เวลา

09.34 น.
2
กท 0601/115
ลว. 9 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา
10 ม.ค.
2567

เวลา
09.35น.
3 กท 0601/112
ลว. 9 ม.ค.
67
ผอ.รพจ. ผอ.รพส.
และผอ.รพค.
ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนบุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ 10 ม.ค.
2567

เวลา
09.52 น.
4 กท 0601/259
ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด การใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นค่าตอบแทนสำหรับบุคลากร 10 ม.ค.
2567

เวลา
13.57 น.
5 กท 0601/113
ลว. 9 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการในสังกัด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินใช้ในราชการ 9 ม.ค.
2567

เวลา
15.53 น.

วันที่ 9 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/95
ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
แบบสอบถามโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์สื่อสารกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                               9 ม.ค.
2567

เวลา
11.15 น.
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/919645
ลว. 28 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค. หน.กจ. และหน.กนต. (สก.สนพ.)
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 9 ม.ค.
2567

เวลา
11.20 น.
3 กท 0601/88
ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 9 ม.ค.
2567

เวลา
11.25 น.
4 กท 0601/91
ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง) 9 ม.ค.
2567

เวลา
11.25 น.
5 กท 0601/108
ลว. 9 ม.ค.
67
ผอ.รพต. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพข. และผอ.รพค. ขอส่งภาพพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 9 ม.ค.
2567

เวลา
15.11 น.
6 กท 0601/90
ลว. 9 ม.ค.
67
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด และผอ.ศบฉ. ขอส่งแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคล สายงานพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ 9 ม.ค.
2567

เวลา
15.12 น.
7 ด่วนที่สุด
กท 0601/289
ลว. 9 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการในสังกัด

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

9 ม.ค.
2567

เวลา
15.55 น.
8 กท 0601/290
ลว. 9 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการในสังกัด

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

9 ม.ค.
2567

เวลา
15.55 น.

วันที่ 9 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท 0601/88   
ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ  ในสังกัด                                                        
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง                                                                                                                  9 ม.ค.
2567

เวลา
09.54 น.
2 กท 0601/91   ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำห้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง)


9 ม.ค.
2567

เวลา
09.58 น.

วันที่ 8 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท 0601/51   
ลว. 5 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด                    
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลุกจ้างชั่วคราว                                                                                                                    8 ม.ค.
2567

เวลา
09.59 น.
2 กท 0601/67   ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2566 8 ม.ค.
2567

เวลา
11.45 น.
3 กท 0601/186   ลว. 5 ม.ค.
67
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด 
ผอ.ศบฉ. และล.สนพ.
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 8 ม.ค.
2567

เวลา
11.48 น.
4 กท 0601/61   ลว. 5 ม.ค.
67
ผอ.รพก. และผอ.รพต. สำนักงาน ก.ก. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 8 ม.ค.
2567

เวลา
11.50 น.
5 กท 0601/18   ลว. 4 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 8 ม.ค.
2567

เวลา
14.20 น.
6 กท 0601/20
  
ลว. 4 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการในสังกัด รายงานผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัดของผลผลิตหรืองาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาส 8 ม.ค.
2567

เวลา
14.24 น.
7 กท 0601/77
  
ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงขยายเขื่อน ค.ส.ล.ฯ 8 ม.ค.
2567

เวลา
15.26 น.
8 กท 0601/78
  
ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 8 ม.ค.
2567

เวลา
15.27 น.
9 กท 0601/79
  
ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองเฉลิมชัยพัฒนาฯ 8 ม.ค.
2567

เวลา
15.49 น.
10 กท 0601/80
  
ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด

การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

8 ม.ค.
2567

เวลา
15.49 น.
11 ด่วน
กท 0601/80
  
ลว. 8 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
การปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 8 ม.ค.
2567

เวลา
16.21 น.

วันที่ 5 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท 0601/36   
ลว. 4 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด                    
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถรับรอง 1 คัน ครั้งที่ 2                                                                                                                                                                            5 ม.ค.
2567

เวลา
09.19 น.
2 กท 0601/19   ลว. 4 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 5 ม.ค.
2567

เวลา
10.45 น.
3 ด่วนที่สุด
กท 0601/146   
ลว. 4 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ปละประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับสำนักการแพทย์ 5 ม.ค.
2567

เวลา
10.46 น.
4 กท 0601/40   ลว. 5 ม.ค.
67
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.สพบ. ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการต้น 5 ม.ค.
2567

เวลา
10.47 น.
5 กท 0601/36   ลว. 4 ม.ค.
67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการปลัดกรุงเทพมหานคร 5 ม.ค.
2567

เวลา
10.49 น.
6 ด่วน
กท 0601/47   
ลว. 4 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร  5 ม.ค.
2567

เวลา
14.11 น.
7 กท 0601/47   ลว. 4 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของสำนักการแพทย์ (ค่าตอบแทนกรณีไมาปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ) 5 ม.ค.
2567

เวลา
16.40 น

วันที่ 4 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท 0601/86
ลว. 3 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา 4 ม.ค.
2567

เวลา
10.59 น.
2 ด่วนที่สุด   กท
0601/29
ลว. 3 ม.ค.
67
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ.
หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
บิดาบุคลากรกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม 4 ม.ค.
2567

เวลา
13.37 น.

วันที่ 3 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท 0601/35     
ลว. 2 ม.ค.
67

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการ  ในสังกัด                                                      
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำฯ                                                                                                                                                                 3 ม.ค.
2567

เวลา
09.08 น.
2 กท 0601/70   
ลว. 3 ม.ค.
67
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสูง ประจำสำนักปลัดกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม  3 ม.ค.
2567

เวลา
09.11 น.
 
3 กท 0601/19703  
ลว. 28 ธ.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) 3 ม.ค.
2567

เวลา
10.09 น.
4 กท 0601/28  
ลว. 28 ธ.ค.
67
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เวียนแจ้งแนวปฏิบัติในการส่งสำนวนคดีความผิดทางพินัยให้พนักงานอัยการ 3 ม.ค.
2567

เวลา
10.13 น.
5 กท 0601/04  
ลว. 2 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอนำเสนอบริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Pay Bills) ผ่านระบบ Krungthai Corparate online 3 ม.ค.
2567

เวลา
10.59 น.
6 กท 0601/71  
ลว. 3 ม.ค.
67
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 3 ม.ค.
2567

เวลา
10.59 น.
7 ด่วนที่สุด
กท 0601/19705  
ลว. 28 ธ.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด แจ้งแนวทางใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 3 ม.ค.
2567

เวลา
10.59 น.
8 กท 0601/71  
ลว. 3 ม.ค.
67
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสูงประจำสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

3 ม.ค. 
2567
เวลา
16.23 น.
9 กท 0601/34  
ลว. 2 ม.ค.
67
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอให้รายงานงบประมาณเหลือจ่ายหลังก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 ม.ค. 
2567
เวลา
16.50 น.
10 กท 0601/24  
ลว. 2 ม.ค.
67
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การแจ้งปฏิทินกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาของเรื่องที่จะต้องเสนอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณา 3 ม.ค. 
2567
เวลา
16.51 น.
11 กท 0601/01  
ลว. 2 ม.ค.
67
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 3 ม.ค. 
2567
เวลา
16.53 น.

วันที่ 2 มกราคม 2567

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท 0601/19667
ลว. 28 ธ.ค.
66
 หน.ส่วนราชการในสังกัด                                                      
รายงานการประชุมหารือยุทธศาสตร์การปลูกต้นไม้ล้านต้นขอหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                  2 ม.ค.
2567

เวลา
10.44 น.
2 กท 0601/19644
ลว. 28 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักการแพทย์  2 ม.ค.
2567

เวลา
10.49 น.
 
3 กท 0601/19581
ลว. 28 ธ.ค.
66
 ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด เผยแพร่การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิสำนักงานอัยการสูงสุด  2 ม.ค.
2567

เวลา
10.52 น.

 

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1610854
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6522
8445
17452
1581825
57566
50317
1610854

Your IP: 44.220.62.183
2024-02-28 16:40

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com