• 9.06.63---4.jpeg.jpg
  • 9.06.63---6.jpeg.jpg
  • 09.06.63---C3.jpg
  • 09.06.63---CEO---5.jpg
  • AL-14.04.63---2.jpg
  • MASK-3.jpg
  • MSD_0009.JPG
  • MSD_0036.JPG
  • PPE-15.05.63-0.jpg

หนังสือสั่งการ/แนวทางปฏิบัติ ปี 2562

เลขที่
หนังสือ

วันที่ จาก ถึง เรื่อง ดาวน์โหลด
ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 136
25 พ.ย. 2562 กทม. ผอ.สนพ. ระเบียบกรงุเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในหอพัก
รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์และการใช้จ่ายเงินบำรุงหอพัก
กท 0601/1886 8 พ.ย. 2562 สก.สนพ. หน.ส่วน
ราชการ
คู่มือการคืนหลักประกันสัญญา
กค (กวจ) 0405.2/
ว 521
30 ต.ค. 2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
และการกำหนดผลงาน
กท 0403/ว 198 29 ต.ค. 2562 สนง.เลขานุการฯ ผอ.สนพ. แนวทางการปฏิบัติในการรับเรื่องฎีกาขอพระราชทานความ
ความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือฯ
กค (กวจ) 0405.4/
ว 520
29 ต.ค. 2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
กท 1305/5577 8 ต.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กทม. ที่ 2786/2561
ลงวันที่ 11 กั.ย. 2561

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กทม. ที่ 4648/2561
ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2561
กค.(กวจ) 0405.3/
ว.476
30 ก.ย. 2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
กค 0406.2/ว.66 25 ก.ย. 2562 กระทรวง
การคลัง
ผอ.สนพ. แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดขแงเจ้าหน้าที่
กท 0407/675 23 ก.ย. 2562 กทม. ผอ.สนพ. ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กท 0601/9561 20 ก.ย. 2562 สนพ. หน.ส่วน
ราชการ
การเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านงานวิชาการกฎหมาย
กท 0601/9560 20 ก.ย. 2562 สนพ. หน.ส่วน
ราชการ
การเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านงานวิชาการกฎหมาย
กค (กวจ) 0405.2/
ว.457
19 ก.ย.  2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
กท 1305/4993 16 ก.ย. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทงรังสีวิทยา
กท 0601/1446 6 ก.ย. 2562 สนพ. ผอ.สนพ. ขอรายงานผลการตรวจเยี่ยมด้านการเงินโรงพยาบาลใน
สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2
กท 0601/1447 6 ก.ย. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือราชการ
กท 0405/4853 5 ก.ย. 2562 สนง.กฎหมาย
และคดี
ผอ.สนพ. การเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านงานวิชาการกฏหมาย
กท 1305/4508  26 ส.ค. 2562   สน.กค. ผอ.สนพ. การกำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงาน
ในสังกัด กทม.
 
กท 1305/4490 23 ส.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 กท 1305/4450 22 ส.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาวิธีตลอด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-market) เพิ่มเติม
กท 1305/4396 20 ส.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
กท 0601/7660 7 ส.ค. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางวิชา
การด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักการแพทย์
กท 0601/7659 7 ส.ค. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
กท 0601/7450 2 ส.ค. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน
แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานการบริการทางการแพทย์รูปแบบ
พิเศษของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
กท 0401/2725 18 ก.ค. 2562 สถาบัน
พัฒนา ขกร.
ผอ.สนพ. การรายงานผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนาองค์การ
กท 0404/8388 12 ก.ค. 2562 สนง.การเจ้าหน้าที่ ผอ.สนพ. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ 9 มี.ค. 2562 - - ประกาศราชกิจจานุเบกษา (พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2562

กค (ภวจ) 0405.2/ว117

12 มี.ค. 2562 กรมบัญชี
กลาง
ผอ.สนพ.

การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความ
ชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

 

 

ผู้บริหาร

 

นางฐิติชญาณ์  นภาอนันต์วงศ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการแพทย์

SD MSD Go Green Go Smart Together

1

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สนพ.

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

177774
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
270
3325
169635
14469
14400
177774

Your IP: 35.153.39.7
2020-11-29 05:01

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com