• 16.04.64---CSR---3.jpg
  • 18.02.64-.jpeg
  • 18.02.64-1-.jpeg
  • 22.04.64---CSR-6.jpeg
  • 22.04.64---CSR-7.jpeg
  • 24.02.64-.jpg
  • DSC_0031.JPG
  • DSC_0036.JPG

หนังสือสั่งการ/แนวทางปฏิบัติ ปี 2562

เลขที่
หนังสือ

วันที่ จาก ถึง เรื่อง ดาวน์โหลด
ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 136
25 พ.ย. 2562 กทม. ผอ.สนพ. ระเบียบกรงุเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในหอพัก
รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์และการใช้จ่ายเงินบำรุงหอพัก
กท 0601/1886 8 พ.ย. 2562 สก.สนพ. หน.ส่วน
ราชการ
คู่มือการคืนหลักประกันสัญญา
กค (กวจ) 0405.2/
ว 521
30 ต.ค. 2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
และการกำหนดผลงาน
กท 0403/ว 198 29 ต.ค. 2562 สนง.เลขานุการฯ ผอ.สนพ. แนวทางการปฏิบัติในการรับเรื่องฎีกาขอพระราชทานความ
ความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือฯ
กค (กวจ) 0405.4/
ว 520
29 ต.ค. 2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
กท 1305/5577 8 ต.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กทม. ที่ 2786/2561
ลงวันที่ 11 กั.ย. 2561

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กทม. ที่ 4648/2561
ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2561
กค.(กวจ) 0405.3/
ว.476
30 ก.ย. 2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
กค 0406.2/ว.66 25 ก.ย. 2562 กระทรวง
การคลัง
ผอ.สนพ. แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดขแงเจ้าหน้าที่
กท 0407/675 23 ก.ย. 2562 กทม. ผอ.สนพ. ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กท 0601/9561 20 ก.ย. 2562 สนพ. หน.ส่วน
ราชการ
การเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านงานวิชาการกฎหมาย
กท 0601/9560 20 ก.ย. 2562 สนพ. หน.ส่วน
ราชการ
การเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านงานวิชาการกฎหมาย
กค (กวจ) 0405.2/
ว.457
19 ก.ย.  2562 คณะกรรมการ
วิจัยฯ
ป.กทม. แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
กท 1305/4993 16 ก.ย. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทงรังสีวิทยา
กท 0601/1446 6 ก.ย. 2562 สนพ. ผอ.สนพ. ขอรายงานผลการตรวจเยี่ยมด้านการเงินโรงพยาบาลใน
สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2
กท 0601/1447 6 ก.ย. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือราชการ
กท 0405/4853 5 ก.ย. 2562 สนง.กฎหมาย
และคดี
ผอ.สนพ. การเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านงานวิชาการกฏหมาย
กท 1305/4508  26 ส.ค. 2562   สน.กค. ผอ.สนพ. การกำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงาน
ในสังกัด กทม.
 
กท 1305/4490 23 ส.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 กท 1305/4450 22 ส.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาวิธีตลอด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-market) เพิ่มเติม
กท 1305/4396 20 ส.ค. 2562 สน.กค. ผอ.สนพ. ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
กท 0601/7660 7 ส.ค. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางวิชา
การด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักการแพทย์
กท 0601/7659 7 ส.ค. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
กท 0601/7450 2 ส.ค. 2562 สนพ. ผอ.รพ.
ทุก รพ.
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน
แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานการบริการทางการแพทย์รูปแบบ
พิเศษของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
กท 0401/2725 18 ก.ค. 2562 สถาบัน
พัฒนา ขกร.
ผอ.สนพ. การรายงานผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนาองค์การ
กท 0404/8388 12 ก.ค. 2562 สนง.การเจ้าหน้าที่ ผอ.สนพ. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ 9 มี.ค. 2562 - - ประกาศราชกิจจานุเบกษา (พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2562

กค (ภวจ) 0405.2/ว117

12 มี.ค. 2562 กรมบัญชี
กลาง
ผอ.สนพ.

การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความ
ชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

 

 

ผู้บริหาร

 

นางวราภรณ์  สุขสอาด
 เลขานุการสำนักการแพทย์

SD MSD Go Green Go Smart Together

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สนพ.

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

278363
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
457
390
2717
273055
7313
15207
278363

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-18 18:33

footer220

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com