• 11644.jpg
 • 41581.JPG
 • DSC_0005.JPG
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0027.JPG
 • DSC_0034.JPG
 • DSC_0039.JPG
 • DSC_0056.JPG
 • DSC_0096.JPG
 • DSC_0097.JPG
 • IMG_2840.JPG
 • IMG_2953.JPG
 • IMG_2967.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • Logo-65-01.jpg
 • PR--65.png
 • PR--2565.png

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท

0601/1657
ลว. 2 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
หน. กค. หน.กจ. สก.สนพ.         
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566               
2 กท
0601/1641
ลว. 2 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หลังเกณฑ์การเบิกจ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น
3 กท
0601/1642
ลว. 2 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจารคอวัยวะที่มีชีวิต

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/1588
ลว. 1 ก.พ.
66

หน.ส่วนราชการในสังกัด           
การบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการ                                                               
2 กท
0601/1598
ลว. 1 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยรัฐ
3 กท
0601/1599
ลว. 1 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 กท
0601/1600
ลว. 1 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน
5 กท
0601/1601
ลว. 1 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศสำนัพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว
6 ด่วน
กท

0601/1612
ลว. 1 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างแระจำที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร
7 กท
0601/1602
ลว. 1 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
มาตรการรักษาความปลอดภัยในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และศาลาว่ากรุงเทพมหานคร ดินแดง
8 กท
0601/1442
ลว. 31 ม.ค.
66

ผอ.รพก ผอ.รพต ผอ.รพจ ผอ.รพท ผอ.รพว ผอ.รพล ผอ.รพร ผอ.รพส ผอ.รพข
ผอ.รพค ผอ.รพบ ผอ.สพบ ผอ.ศบฉ

กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และขยายเวลาเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2566 งบกรุงเทพมหานคร
9 กท
0601/1591
ลว. 1 ก.พ.
66
ผอ.รพต. แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนรัฐบาล
10 กท
0601/1637
ลว. 2 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ประสบภัยอัคคีภัย
11 กท
0601/1638
ลว. 2 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตหลักสี่
12 กท
0601/1639
ลว. 2 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความร่วมมือปิประกาศขายทอดตลาดทรัพยฺ์สินชำรุดเสื่อมสภาพ
13 กท
0601/1640
ลว. 2 ก.พ.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการศกึษา เรื่อง ช้องทางอิเล็กทรอนิกส์สำรับติดต่อสำนักการศึกษา พ.ศ.2566
14 ด่วนที่สุด
กท

0601/1649
ลว. 2 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์ Bangkoko GREEN & CLEAN Hospital Plus (ในวันที่ 10 ก.พ. 66 ตั้งแต่ 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 307 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/1317
ลว. 27 ม.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด           
ขอส่งรายงานผลประจำปีสำนักการโยธา และวารสารสำนักการโยธา "สนย.ช่างเมืองหลวง" ประจำปี 2565                                                                    
2 กท
0601/1464
ลว. 31 ม.ค.
66
หัวหน้าส่วนราชการ (ยกเว้น  รพท. รพล. รพบ. รพค.) ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน
3 ด่วนที่สุด
 
กท

0601/1577
ลว. 1 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด มารดาของนางฐิติชญาน์ นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการสำนักการแพทย์ ถึงแก่กรรม
4 กท
0601/1460
ลว. 31 ม.ค.
66
ผอ รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพท. และ ผอ.รพร. ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร แจ้งราชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระกับอาวุโส 

 

วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/1411
ลว. 30 ม.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ราย 
นายสมชาย
เดชากรณ์
                                                                    
2 กท
0601/1410
ลว. 30 ม.ค.
66
ผอ.รพก.
ผอ.รพต.
ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่องเงินเดือนและให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อเกษียณอายุราชการ
3 กท
0601/1323
ลว. 27 ม.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
กำหนดราคากลาง การจัดทำแบบแสดงรายละเอียดภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (Asbuilt Drawing) การควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ
4 กท
0601/1324
ลว. 27 ม.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แนวทางการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการรายย่อย
5 กท
0601/1391
ลว. 30 ม.ค.
66

ผอ.รพก ผอ.รพต ผอ.รพจ ผอ.รพท ผอ.รพว ผอ.รพล ผอ.รพร ผอ.รพส ผอ.รพข
ผอ.รพค ผอ.รพบ ผอ.สพบ ผอ.ศบฉ 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6 กท
0601/1440
ลว. 31 ม.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7 กท
0601/1439
ลว. 31 ม.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 379 รายการ
8 กท
0601/1441
ลว. 31 ม.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก
9 กท
0601/1451
ลว. 31 ม.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2565

 

วันที่ 30 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/1318
ลว. 27 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566
2 กท
0601/1279
ลว. 27 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การปฏิบัติตามพระราชบัญญติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
3 ด่วนที่สุด
กท
0601/1343
ลว. 27 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 
4 กท
0601/1346
ลว. 27 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด สำรวจข้อมูลการผลิตยาและกำชับให้จัดทะเบียนคุมวัสดุ
5 กท
0601/1345
ลว. 27 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ให้สำรวจและรายงานข้อมูลลูกหนี้กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

วันที่ 27 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนมาก
 
กท

0601/1220
ลว. 26 ม.ค.
66
ผอ.รพต. และผอ.รพร. ่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 263/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2 กท
0601/1253
ลว. 26 ม.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส.
ผอ.รพข. ผอ.รพค. ผอ.รพบ. ผอ.สพบ. และ ล.สนพ.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital (BKKGC+) 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
3 กท
0601/1280
ลว. 27 ม.ค.
66

ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพบ. และ ล.สนพ.

ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำเสนอผลงานการดำเนินการตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลตามเกณฑ์ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ในการประชุมเชิงวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23ฯ
4 ด่วนที่สุด
กท

0601/1234
ลว. 26 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อรองรับความความหลากหลายทางเพศ
5 กท
0601/1316
ลว. 27 ม.ค.
66
รผอ.สนพ. (นายเกรียงไกรฯ) รผอ.ฝ่ายบริหารรพก. รพต. รพจ. รพท. รพว. รพร. รพร. 
หน.ฝ่ายบริหาร รพล. รพข. รพค.รพบ. สพบ. ศบฉ.
ล.สนพ. หน.กบ. หน.กนต. (สก.สนพ.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 

วันที่ 26 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1  ด่วนที่สุด
กท

0601/1181
ลว. 25 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2566                                                                                   
2 กท
0601/1182
ลว. 25 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
3 กท
0601/1183
ลว. 25 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
4 กท
0601/1178
ลว. 25 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
5 กท
0601/1211
ลว. 25 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงงประมาณ พ.ศ.2565 กันเงินไว้เปิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ

วันที่ 25 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/743
ลว. 17 ม.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพจ. และ ผอ.สพบ. ถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
2 กท
0601/1054
ลว. 23 ม.ค.
66
ผอ.รพก. และผอ.รพบ. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
3 กท
0601/1120
ลว. 24 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพิ่มเติม ในโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร กรุงเทพมหานคร
4 กท
0601/1121
ลว. 24 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร
5 กท
0601/1122
ลว. 24 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
6 กท
0601/1123
ลว. 24 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7 กท
0601/1124
ลว. 24 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
8 กท
0601/1125
ลว. 24 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
9 กท
0601/1126
ลว. 24 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์

วันที่ 24 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
 
กท

0601/1022
ลว. 23 ม.ค.
66
รผอ.สนพ.
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด
ระราชทานเวชบริภัณฑ์ทางการแพทย์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
2 กท
0601/1053
ลว. 23 ม.ค.
66
ผอ.รพก ผอ.รพต
ผอ.รพจ ผอ.รพท
ผอ.รพล ผอ.รพร
ผอ.รพส ผอ.รพค ผอ.สพบ ผอ.ศบฉ
ขอให้เร่งรัดดำเนินการใช้เงินคืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล
3  กท
0601/1018
ลว. 23 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.  
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเรียนเชิญเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2565
4  กท
0601/1083
ลว. 24 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.  
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
5  กท
0601/972
ลว. 20 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.  
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 2566-2570
6  กท
0601/1084
ลว. 24 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.  
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขอลอกคลองนาซองฯ
7  กท
0601/1057
ลว. 23 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามข้อปฏิบัติในส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2558 ประจำปี 2565
8  กท
0601/1089
ลว. 24 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

วันที่ 23 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1  กท
0601/974
ลว. 20 ม.ค. 66                    
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.  
หน.ส่วนราชการในสังกัด                                                       
                                                                                                              ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาขอองกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                   
2 กท
0601/875
ลว. 18 ม.ค.          66         
หน.ส่วนราชการในสังกัด การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายปกระจำปีงบประมาณ พ.ศ2566
3 กท
0601/968
ลว. 20 ม.ค.        66           
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
4 กท
0601/987
ลว. 20 ม.ค.
66
  
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับสำนักการแพทย์
5 กท
0601/931
ลว. 20 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานคลิปสั้นของเยาวชนด้านการเปลี่ยนปลงสภาพภูมิอากาศ
6 กท
0601/932
ลว. 20 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7 กนต.
46/2566
ลว. 23 ม.ค.
66
นายกฤษฎา กลันทานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลังและกฎหมาย) ล.สนพ. 
รพก. รพต. รพส. รพร. รพท. 
ศบฉ. หน.กค. หน.กจ. (สก.สนพ.)
เลื่อนประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดลักษณะรูปแบบและรายละเอียดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการของลูกจ้างสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566
ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.
8 กท.
0601/2566
ลว. 23 ม.ค.
66

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. ผอ.สพบ. และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.

เชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น

วันที่ 20 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กนต. 40/2566
ลว. 19 ม.ค. 66

 นายกฤษฎา กลันทานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลังและกฎหมาย) ล.สนพ. 
รพก. รพต. รพส. รพร. รพท. 
ศบฉ.
หน.กค. หน.กจ.(สก.สนพ.)

ชิญประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดลักษณะรูปแบบและรายละเอียดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการของลูกจ้างสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566
ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.

2 กท
0601/915
ลว. 19 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
3 กท
0601/883
ลว. 18 ม.ค.
66                       
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
3 กท
0601/924
ลว. 19 ม.ค.
66
ผอ.สพบ.
ผอ.ศบฉ.
คำสั่งให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยประจำสำนักการแพทย์
4 กท
0601/963
ลว. 20 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นลูกจ้างประจำ

วันที่ 19 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1  กท
0601/876
ลว. 17 ม.ค. 66                    
  หน.ส่วนราชการในสังกัด                                                                                                                                                            การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2 กท
0601/600
ลว. 13 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การยื่นข้อเสนอหน่วยงานขอรัฐของผู้ประกอบการทำงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
3 ด่วนที่สุด
กท

0601/889
ลว. 18 ค.
66
ผอ.สพบ. แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงิน และการตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 กท
0601/818
ลว. 18 ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 18 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท

0601/780
ลว. 18 ม.ค.     65            
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการ    ในสังกัด            
นายแพทย์วีระ แสงรุจิ อดีตผู้อำนวยการดรงพยาบาลกลางและผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ถึงแก่กรรม                                                                      
2 กท
0601/756
ลว. 17 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
รับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 
3 กท
0601/758
ลว. 17 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม.สัญจร" สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4 กท
0601/757
ลว. 17 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

5 กท
0601/759
ลว. 17 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศสำนักกาารวางผังและพัฒนาเมือง
6 กท
0601/760
ลว. 17 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างรางระบายนั้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาราษฎ์สาย 1
7 กท
0601/762
ลว. 17 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบยื่นตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านระบบออนไลน์
8 ด่วนที่สุด
กท

0601/763
ลว. 17 ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
9 กท
0601/791
ลว. 18 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์

วันที่ 17 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท

0601/717
ลว. 16 ม.ค. 65            

หน.ส่วนราชการ    ในสังกัด            
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                                                      
2 ด่วนที่สุด
กท

0601/659
ลว. 13 ม.ค.
66

      
ผอ.รพก. แจ้งโครงการก่อสร้างที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
3 ด่วนที่สุด
กท

0601/739
ลว. 16 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
4 ด่วนที่สุด
กท

0601/740
ลว. 16 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศกรุงเทพมหานครวันที่ 13 ม.ค.66 (เฉพาะตำแหน่ง)
5 กท
0601/749
ลว. 17 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่อในวันสถาปนาโรงพยาบาลธธรรมศาสร์เฉลิมพระกียรติ
6 กท
0601/750
ลว. 17 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่ง "ปัญญพัฒน" วารานพัฒนาข้าราชการ กทม.
7 กท
0601/751
ลว. 17 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการชั่วคราว เขตพระโขนง

 

8 กท
0601/752
ลว. 17 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเขตสะพานสูง
9 กท
0601/755
ลว. 17 ม.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 และการบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2566


วันที่ 16 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/555
ลว. 12 ม.ค.
66

ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส.
และ ผอ.รพข.

ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อ/ยืนยันรายชื่อผู้แทน เพื่อเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด ตามมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547        
2 กท
0601/581
ลว. 13 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รพ.ในสังกัด

 

รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

3 กท
0601/648
ลว. 13 ม.ค. 66    
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาสกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งบปรับปรุงระบายน้ำซอยลาดพร้าง 64 แยก 4
4 กท
0601/649
ลว. 13 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน
5 กท
0601/650
ลว. 13 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดดิสานุการามฯ
6 ด่วนที่สุด
กท

0601/681
ลว. 16 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล (BKKGC+)

วันที่ 13 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/581
ลว. 13 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ  
วันอังคารที่ 31 ม.ค. 66 เวลา 13.00 -15.00 น ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สนพ.                                                                        
2 ด่วนที่สุด
กท
0601/585
ลว. 13 ม.ค.         66                   

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด                          
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาพยาบาล ฺBangkok GREEN & CLEAN Hospital plus (BKKGC+) ในวันที่ 18 -19 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สนพ.
3 ด่วนที่สุด
กท
0601/602
ลว. 13 ม.ค. 66
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส.
การจัดหน่วยปฐมพยาบาลประจำอุโมงค์หน้าพระลาน 
4 กท
0601/596
ลว. 12 ม.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญญจร" ครั้งที่ 19 เขตบางแค
5 กท
0601/597
ลว. 12ม.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

แนวทางการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6 กท
0601/598
ลว. 12 ม.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

หลักเกณฑ์แนวทางการหาเสียงของพรรคการเมืองและ/หรือผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง

7 กท
0601/599
ลว. 12 ม.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ตารางการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

8 ด่วนที่สุด
กท
0601/603
ลว. 12 ม.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สนพ.

วันที่ 12 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท

0601/475
ลว. 10 ม.ค.
66

ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
ผอ.รพล. และผอ.รพส

ขอเชิญประชุม (ติดตามประเิมนผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมฯ) ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

** โดยขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบมายังสำนักงานเลขานุการ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2566

2 กท
0601/479
ลว. 11 ม.ค.
66
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงาน Kind + Jugend ASEAN 2023
3 กท
0601/335
ลว. 10 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
4 กท
0601/486
ลว. 11 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กค. หน.กนต. (สก.สนพ)
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
5 กท
0601/328
ลว. 10 ม.ค.
66
ผอ.รพต. ผอ.รพจ. และผอ.รพล. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
6 กท
0601/330
ลว. 10 ม.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพต. และผอ.รพจ. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
7 กท
0601/531
ลว. 12 ม.ค.
66
ผอ.รพต. และหน.กค. (สก.สนพ.) การใช้อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวทดแทนอัตราลูกจ้างประจำที่ยุบตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)

วันที่ 11 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/340
ลว. 10 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เร่ดรัดการเบิกจ่ายของกรุงเทพมหานคร
 2  กท
0601/329
ลว. 10 ม.ค.
66
ผอ.คลองสามวา  การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ด่วนที่สุด 
กท

0601/333
ลว. 10 ม.ค.
66
.สนพ.
รผอ.สผอนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่รองรับวิถีชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ของกรุงเทพมหานคร
 4 กท
0601/383
ลว. 10 ม.ค.
66
ผอ.รพก ผอ.รพต. และ ผอ.รพร. ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

วันที่ 9 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/188
ลว. 6 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอรับจิตกุศลเมตตาบริจาคเหล็กเก่า/แบตเตอรี่เก่าใหม่/ยางเก่าใหม่
2 กท
0601/189
ลว. 6 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
3 กท
0601/190
ลว. 6 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอรับการตรวจลงตรา  (วีซ่า)
4 กท
0601/191
ลว. 6 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข่ายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 978 รายการ (991 ชิ้น)
5 กท
0601/192
ลว. 6 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
บ้านพักอาศัยบุคลากรกรุงเทพมหานครเกิดเพลิงไหม้
6 กท
0601/151
ลว. 6 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2565
7 กท
0601/119
ลว. 5 ม.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
8 ด่วนที่สุด
กท

0601/183
ลว. 6 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนบุคคลภายนอก สนพ.
9 กท
0601/222
ลว. 9 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนารายงานการประชุม ก.ก. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.65
10 กท
0601/223
ลว. 5 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ราย นายเกรียงไกร จงเจริญ

วันที่ 6 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/16347
ลว. 23 ธ.ค.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด อความเห็นชอบปรับปรุงแบบที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
2 ด่วนที่สุด
กท
0601/165
ลว. 6 ม.ค.
66
                             หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
 
                            
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม BKKGC+ 
ในวันที่ 9 ม.ค. 66 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 ส
ำนักการแพทย์
3 กท
0601/144
ลว. 6 ม.ค.
66
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
รายงานการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566
4 กท
0601/198
ลว. 6 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
5 กท
0601/175
ลว. 6 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
6 กท
0601/174
ลว. 6 ม.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

วันที่ 5 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/82
ลว. 4 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
 ในสังกัด       

ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว

2 กท
0601/83
ลว. 4 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด   
ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565
3 กท
0601/84
ลว. 4 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
 ในสังกัด   
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหาคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึง
4 กท
0601/85
ลว. 4 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
 ในสังกัด   
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำแนวถนนพระรามที่ 3
5 กท
0601/10
ลว. 3 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

 

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์บทบาทของสภากรุงเทพมหานคร โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ

6 กท
0601/11
ลว. 3 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศแจ้งการขายทอดตลาดพัสดุ
7 กท
0601/12
ลว. 3 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศการขายทอดตลาดพัสกุ จำนวน 1,827 รายการ
8 กท
0601/94
ลว. 4 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครถึงแก่รรม
9 กท
0601/33
ลว. 3 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณสถานสูขน้ำคลองบางซื่อ
10 กท
0601/34
ลว. 3 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
11 กท
0601/78
ลว. 4 ม.ค.
65
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
12 ด่วนที่สุด
กท

0601/115
ลว. 5 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
เชิญประชุม วันอังคารที่ 10 ม.ค. 66

 วันที่ 4 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/04
ลว. 3 ม.ค.
65
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กลุ่มงาน
ในสังกัดสก.สนพ.

อส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขต จำนวน 6 คำสั่ง

2 กท
0601/81

ลว. 4 ม.ค.
65

หน.ส่วนราชการ      ในสังกัด   


.
คำสั่งสำนักการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ            ส่งเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬาสำนักการแพทย์

วันที่ 3 มกราคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
 
กท

0601/16595
ลว. 29 ธ.ค.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด อความอนุเคราะห์ข้อมูลคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อระกอบการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547
2 กท
0601/16405
ลว. 26 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม)
3 กท
0601/16597
ลว. 29 ธ.ค.
65
รผอ.สนพ.
และ
หน.ส่วนราชการ

ในสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 กท
0601/20
ลว. 3 ม.ค.
65

ผอ.รพก. ผอ.รพจ. และ ผอ.รพร.

ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
5 กท
0601/19
ลว. 3 ม.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2565
6

กท
0601/13
ลว. 3 ม.ค.
65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท
0601/16541
ลว. 28 ธ.ค.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ารเตรียมความพร้อมในการขนย้ายทรัพย์สินและคืนสิทธิการพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร (กรณีเกษียณอายุราชการ)
2 กท
0601/16526
ลว. 28 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอขอบคุณกรุงเทพมหานครร่วมทำบุญสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายหรัฐมนตรี ประจำปี 2565
3 กท
0601/16531
ลว. 28 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ระบบนิติกรณ์เอกสารใหม่มาใช้
4 ด่วนที่สุด
กท

0601/16542
ลว. 28 ธ.ค.
65
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดส่งภายในวันที่ 6 มกราคม 2566
5 ด่วนที่สุด
กท

0601/16567
ลว. 27 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 12/2565 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
 
กท

0601/16585
ลว. 27 ธ.ค.
65
รผอ.สนพ.
รพก. รพต. รพจ. รพท.
รพว. รพร. รพส. รพล.
รพข. รพค. รพบ. สพบ. ศบฉ. ล.สนพ. และหน.กลุ่มงาน สก.สนพ.
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร
ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.                                                                                               
2 กท
0601/16451
ลว. 26 ธ.ค.
65
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์
3 กท
0601/16509
ลว. 27 ธ.ค.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. 2565

4 กท
0601/16481
ลว. 27 ธ.ค.
65
ผอ.รพจ.และ ผอ.รพท. ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
5 กท
0601/16496
ลว. 27 ธ.ค.
65

ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ.
ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพข. ผอ.รพค. ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ.

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่องย้ายข้าราชการ และเลื่อนข้าราชการ

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

939581
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
871
1605
8140
920983
3946
52081
939581

Your IP: 3.239.119.61
2023-02-03 09:34

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com