• 11.04.66-1.JPG
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0007.JPG
 • DSC_0008.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0032.JPG
 • DSC_0036.JPG
 • DSC_0038.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • DSC_0055.JPG
 • DSC_0072.JPG
 • DSC_0085.JPG
 • DSC_0159.JPG
 • IMG_2967.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR--2565.png
 • QR---PNG.png

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

 
ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/7628
ลว. 31 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบ"ฮดรอลิค 1 มิ.ย. 2566
เวลา 08.39 น.
2 กท 0601/7635
ลว. 31 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 1 มิ.ย. 2566
เวลา 08.42 น.
3 กท 0601/7636
ลว. 31 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2566 1 มิ.ย. 2566
เวลา 08.43 น.
4 กท 0601/7508
ลว. 29 พ.ค. 66
ผอ.รพก. ผอ.รพท. ผอ.รพร. และผอ.รพบ. ขอเชิญจัดแสดงผลงานวิชาการในกิจกรรมการมอบโล่รางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospotal Plus (BKKGC+) ประจำปี 2565
(สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลระดับเพชร)
1 มิ.ย. 2566
เวลา 09.50 น
5 กท 0601/7504
ลว. 29 พ.ค. 66
ผอ.รพจ. ผอ.รพว. ผอ.รพส. ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ. และผอ.รพค. ขอเชิญจัดแสดงผลงานวิชาการในกิจกรรมการมอบโล่รางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospotal Plus (BKKGC+) ประจำปี 2565
(สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลระดับทอง)
1 มิ.ย. 2566
เวลา 09.50 น
6 กท 0601/7502
ลว. 29 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 มิ.ย. 2566
เวลา 13.13 น
7 กท 0601/7687
ลว. 1 มิ.ย. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด  
การจัดสรรอัตราว่างเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1 มิ.ย. 2566
เวลา 13.22 น
8 ด่วนที่สุด
กท 0601/7698
ลว. 1 มิ.ย. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
สำนักพระราชวังแจ้งการจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิะีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิชาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 1 มิ.ย. 2566
เวลา
15.28 น.
9 กท 0601/7699
ลว. 1 มิ.ย. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 มิ.ย. 2566
เวลา
15.30 น.
10 กท 0601/7700
ลว. 1 มิ.ย. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 มิ.ย. 2566
เวลา
15.32 น.

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 
ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/7550
ลว. 29 พ.ค. 66
ผอ.รพจ.          แจ้งกำหนดการพิธีถวายราชการะพระบรมราชานุสาสวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดิทร 31 พ.ค. 2566
เวลา 09.00 น. 
2 กท 0601/7550
ลว. 29 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
การขอเหรียญกาชาดสมทบทุนประจำปี 2566 31 พ.ค. 2566
เวลา 09.20 น.
3 กท 0601/7565
ลว. 30 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 31 พ.ค. 2566
เวลา 09.20 น.
4 กท 0601/7570
ลว. 31 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานคร 31 พ.ค. 2566
เวลา 10.35 น
5 กท 0601/7569
ลว. 31 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งสำเนาคำสั่งลาออก 31 พ.ค. 2566
เวลา 10.35 น
6 กท 0601/7518
ลว. 30 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรพื้นที่สูง ประจำปี 2566 31 พ.ค. 2566
เวลา 11.19 น
7 กท 0601/7519
ลว. 30 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเช่าบูชาวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่แสง จันตะโชโต 31 พ.ค.
2566

เวลา
11.12 น
8 กท 0601/7520
ลว. 30 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วครา 31 พ.ค. 2566
เวลา 11.23 น
.
9 กท 0601/3521
ลว. 30 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 พ.ค. 2566
เวลา 11.27 น
10 ด่วนที่สุด
กท 0601/7549

ลว. 30 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ดครงการเอราวัณ ประจำปีงบการศึกษา 2566 (รอบ2) 31 พ.ค. 2566
เวลา 13.14 น
11 กท 0601/7551
ลว. 30 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
บิดาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม 31 พ.ค. 2566
เวลา 11.27 น
12 กท 0601/7552
ลว. 30 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก 31 พ.ค. 2566
เวลา 13.21 น
13 กท 0601/7553
ลว. 30 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 31 พ.ค. 2566
เวลา 13.24 น
14 กท 0601/7620
ลว. 31 พ.ค. 66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ  ผอ.รพก ผอ.รพต. และผอ.รพร.
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 31 พ.ค. 2566
เวลา 14.04 น
15 กท 0601/7503
ลว. 31 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งสรุปการประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรุงเทพมหานคร งวดปีงบประมาณ 2565 13 พ.ค. 2566
เวลา
14.15 น.

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

 
ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/7462
ลว. 29 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้านทุจริต 29 พ.ค. 2566
เวลา 09.20 น.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

 
ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/7388
ลว. 26 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณประเภทที่ 4 ชั้นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 29 พ.ค. 2566
เวลา 09.20 น.
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/7381

ลว. 26 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 พ.ค. 2566
เวลา 09.20 น.
3 กท 0601/7385
ลว. 26 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  29 พ.ค. 2566
เวลา 09.20 น
4 กท 0601/7386
ลว. 26 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 4/2566  29 พ.ค. 2566
เวลา 09.20 น
5 กท 0601/7036
ลว. 22 พ.ค. 66
รผอ.สนพ. ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ.
ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพร. ผอ.รพส. หน.ฝ่ายบริหารฯ
รพล. รพข. รพค. รพบ. สพบ. ศบฉ.และล.สนพ.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเชิดชูเกียรติข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริต 29 พ.ค. 2566
เวลา 11.50 น
6 กท 0601/7223
ลว. 24 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่ง"ปัญญาพัฒน์"วารสารพัฒนาข้าราชการ กทม 29 พ.ค. 2566 เวลา 15.14 น
7 กท 0601/7451
ลว. 29 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่คราว 29 พ.ค. 2566 เวลา 16.02 น
8 ด่วนที่สุด
กท 0601/7456

ลว. 29 พ.ค. 66
ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ.
และหน.สก.สนพ
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีลงนาถวายพระพรเพนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิ.ย.66 29 พ.ค. 2566 เวลา 16.27 น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

 
ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/7334
ลว. 25 พ.ค. 66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
อส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 53 รายการ 26 พ.ค. 2566
เวลา 11.00 น.
 2  กท 0601/7335
ลว. 25 พ.ค. 66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียวของสำนักงานเขตดอนเมือง  26 พ.ค. 2566
เวลา 11.00 น.
3 กท 0601/7336
ลว. 25 พ.ค. 66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอขอบคุณ ในการช่วยเหลือ สนับสนุนในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  26 พ.ค. 2566
เวลา 11.00 น.
4 กท 0601/7393
ลว. 26 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กค. (สก.สนพ.) ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการกทม.สามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และคำสั่งอื่นอีกจำนวน 1 คำสั่ง 26 พ.ค. 2566
เวลา 15.00 น.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

 
ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/7228
ลว. 24 พ.ค. 66
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 25 พ.ค. 2566
เวลา 11.00 น.
 2  กท 0601/7150
ลว. 23 พ.ค. 66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการด้านการเงินและพัสดุของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566  25 พ.ค. 2566
เวลา 11.00 น.
 3 ด่วนที่สุด
กท 0601/7150
ลว. 23 พ.ค. 66 
ผอ.รพจ. และผอ.ศบฉ. พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  25 พ.ค. 2566
เวลา 11.00 น.
 4  ด่วนที่สุด
กท 0601/7229
ลว. 24 พ.ค. 66
 ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2566  25 พ.ค. 2566
เวลา 11.00 น.
5 กท 0601/7236
ลว. 24 พ.ค. 66
 ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ....

25 พ.ค. 2566
เวลา 16.00 น.

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

 
ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/7162
ลว. 23 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
อขอบคุณที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร *ลงย้อนหลัง
25 พ.ค. 2566
เวลา 11.20 น.
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/7162

ลว. 24 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 *ลงย้อนหลัง
25 พ.ค. 2566

เวลา 11.20 น.
3 กท 0601/7222
ลว. 24 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2566 เพื่อมอบให้คนตาบอดและครอบครัว *ลงย้อนหลัง
25 พ.ค. 2566

เวลา 11.20 น.
4 ด่วนที่สุด
กท 0601/7225

ลว. 24 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอทราบความประสงค์การใช้งานเครื่องวิทยุลูกข่ายระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร  *ลงย้อนหลัง
25 พ.ค. 2566

เวลา 11.20 น.
5 กท 0601/7163
ลว. 23 พ.ค. 66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)  *ลงย้อนหลัง
25 พ.ค. 2566

เวลา 11.20 น.
6 กท 0601/7097
ลว. 22 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ *ลงย้อนหลัง
25 พ.ค. 2566

เวลา 11.20 น.
7 กท 0601/7173
ลว. 23 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
หน.กจ. หน.กค. และหน.กนต. (สก.สนพ.)
ขอส่งสำเนาคำสั่งต่าง ๆ จำนวน 3 คำสั่ง (เรื่องเลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการกรุงเทพมหานสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ... และคำสั่งอื่น ๆ  อีกจำนวน 2 คำสั่ง) *ลงย้อนหลัง
25 พ.ค. 2566

เวลา 11.20 น.
8 กท 0601/7169
ลว. 23 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา *ลงย้อนหลัง
25 พ.ค. 2566

เวลา 11.20 น.
9 กท 0601/7168
ลว. 23 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 123) *ลงย้อนหลัง
25 พ.ค. 2566

เวลา 11.20 น.
10 กท 0601/7207
ลว. 24 พ.ค. 66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ *ลงย้อนหลัง
25 พ.ค. 2566

เวลา 11.20 น.

 

 

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1172609
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1261
387
1648
1162117
5713
36896
1172609

Your IP: 44.200.112.172
2023-06-05 12:45

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com