• DSC_0006.JPG
  • DSC_0007.JPG
  • DSC_0009.JPG
  • DSC_0010.JPG
  • DSC_0030.jpg
  • DSC_0031.jpg
  • DSC_0111.JPG
  • DSC_0207.JPG

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท. 0601/5009
ลว. 11 พ.ค. 65

ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร.
และ ผอ.ศบฉ.

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

2 กท. 0601/5040
ลว. 11 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ในสังกัด
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยกรบุคคล สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
3 กท. 0601/5056
ลว. 12 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท. 0601/4968
ลว. 10 พ.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

อปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หมายเลข 6

2 กท 0601/4987
ลว. 9 พ.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด การคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กนต. 295/2565
ลว. 9 พ.ค. 65

รผอ.สนพ. (นายเกียงไกรฯ)
ล.สนพ. หน.กค. รพจ. รพก. และนิติกร (สก.สนพ.)

อส่งรายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
2 กท 0601/4803
ลว. 5 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศสำนักเทศกิจ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
3 กท 0601/4972
ลว. 10 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งมติก.ก. ครั้งที่ 3/2565
4

ด่วนที่สุด
กท 0601/4952
ลว. 9 พ.ค. 65

ล.สนพ. ผอ.สพบ. และ ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด ขอข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการทบทวนผลการดำเนินงานแบบองค์รวมระยะสิ้นสุดแผน
5 ด่วนที่สุด
กท 0601/4969
ลว. 10 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
สำนักพระราชวังแจ้งการจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/4970
ลว. 10 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารเช้าและอาคารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนบางชัน
7 กท 0601/4962
ลว. 9 พ.ค. 65
ผอ.รพก. ผอ.รพต. และ ผอ.รพจ. ขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดทำมาตรการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) และปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลุกจ้างกรุงเทพมหานคร
8 กท 0601/4972
ลว. 10 พ.ค. 65
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. และผอ.ศบฉ. แนวทางบรรเทาผลกระทบและข้อปฏิบัติตามแนวทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีที่จะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/4842
ลว. 6 พ.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ภายในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
2 กนต. 293/2565 
ลว. 5 พ.ค. 65
ผอ.รพท. ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพส. ผอ.รพร. หน.กนต. (สก.สนพ.) ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
3 กท 0601/4859
ลว. 6 พ.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด การดำเนินการตามกรอบแนวทางบรรเทาผลกระทบ และข้อปฏิบัติตามแนวทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณ๊ที่จะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 กท 0601/4886
ลว. 9 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดหน.กค. หน.กจ. หน.กบ. หน.กนต. (สก.สนพ.)
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
5 กท 0601/4885
ลว. 9 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัดหน.กค. หน.กจ. หน.กบ. หน.กนต. (สก.สนพ.)
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
6 กท 0601/4880
ลว. 6 พ.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งมอบหนังสือผลงานด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร 10 ปี (พ.ศ.2554 - 2563)
7 ด่วนที่สุด
กท 0601/4906
ลว. 9 พ.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด มารดาของนายทิวา มั่งน้อย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชิพิพัฒน์ถึงแก่กรรม
8 กท 0601/4879
ลว. 6 พ.ค. 65
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานรัฐ
9 กท 0601/4900
ลว. 9 พ.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความร่วมมือทดลองนำร่องใช้แบบการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการและชำนาญการลงมา
10 กท 0601/4907
ลว. 5 พ.ค. 65
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. ...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/4720
ลว. 3 พ.ค. 65

ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด
และ ล.สนพ.

อเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานคร
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/4743
ลว. 5 พ.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
3

 

กนต. 290/2565
ลว. 5 พ.ค. 65

รผอ.สนพ. (นายเพชรพงษ์ฯ)
ผอ.รพก. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. หน.กค. (สก.สนพ.)

ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาลและระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
4 ด่วนที่สุด
กท 0601/4843
ลว. 6 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 52)
5 กท 0601/4849
ลว. 6 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งการเปิดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบระหว่างกาล

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/4647
ลว. 2 พ.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ระกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2 กท 0601/4623
ลว. 2 พ.ค. 65
ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพล. และหน.กบ. (สก.สนพ.) อความร่วมมือจัดทำแบบวิเคราะห์คำขอจัดสรรคืนตำแหน่งเกษียณอายุราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 ด่วนที่สุด
กท 0601/4756
ลว. 5 พ.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพร. ผอ.รพว. ผอ.รพท. ผอ.รพส.

ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรูปแบบเสื้อและหมวกผ้ารณรงค์เลือกตั้ง
4 ด่วนที่สุด
กท 0601/4741
ลว. 5 พ.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอให้ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข
5 ด่วนที่สุด
กท 0601/4741
ลว. 5 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
เชิญประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ในวันที่ 10 พ.ค. 65
6 ด่วนมาก
กท 0601/4744
ลว. 5 พ.ค. 65

ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ.
ผอ.รพท. ผอ.รพล. ผอ.รพว.
ผอ.รพร. ผอ.รพส. และผอ.รพข.

ขอความกรุณาพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
7 กท 0601/4640
ลว. 2 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
มอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงการพิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การพิจารณาและวินิจฉัย
8 กท 0601/4649
ลว. 2 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/4651
ลว. 2 พ.ค. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

แจ้งสำนักและสำนักงานเขตให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการจากพลเอกประยุทธ์ฯ
2 กท 0601/4653
ลว. 2 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565
3 กท 0601/4652
ลว. 2 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
มารดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม
 4 กท 0601/4648
ลว. 2 พ.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
5 กท 0601/4685 ลว. 3 พ.ค. 2565 ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
รับรองรายงายการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษฯ
6 กท 0601/4657 ลว. 2 พ.ค. 2565 หน.ส่วนราชการในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชนฯ COVID-19
7 กท 0601/4659 ลว. 2 พ.ค. 2565 ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงข้ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
8 กท 0601/4674 ลว. 2 พ.ค. 2565 ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม
9 กท 0601/4660 ลว. 2 พ.ค. 2565 ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
10 ด่วนที่สุด
กท 0601/4688
ลว. 3 พ.ค. 2565
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ 
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท 0601/4478
ลว. 27 เม.ย. 65

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

การขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้ไร้สิทธิการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อ COVID-19 
2 กท 0601/4632
ลว. 2 พ.ค. 65
ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพล. และ ผอ.รพส.
ใบเสนอจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
3 กท 0601/4633
ลว. 2 พ.ค. 65
ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพล. และ ผอ.รพส. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในครางประชุมครั้งที่ 5/2565
 4 กท 0601/4578 ลว. 27 เม.ย. 2565  ผอ.สพบ. การลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ 29 เม.ย. 2565
5 กท 0601/4607 ลว. 29 เม.ย. 2565 ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ. และหัวหน้ากลุ่มงาน สก.สนพ. สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

490290
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
357
511
868
481632
14081
24134
490290

Your IP: 34.204.174.110
2022-05-16 14:33

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com