• 1.-65.jpg
 • 2.-65.jpg
 • 3.-65.jpg
 • 4.-65.jpg
 • 5.-65.jpg
 • 6.-65.jpg
 • 7.-65.jpg
 • 8.-65.jpg
 • 9.-65.jpg
 • 10.--65.jpg
 • 11644.jpg
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0020.JPG
 • DSC_0031.jpg
 • DSC_0034.JPG
 • DSC_0051.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • DSC_0056.JPG
 • DSC_0091.JPG

วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

                
ด่วนที่สุด
กท
0601/11909
 ลว. 23 ก.ย.
     65       

 หน.ส่วนราชการในสังกัด                                                         

                                                                                   ขอเชิญประชุมหารือการเพิ่มพื้นที่ลงทะเบียนในเขตพื้นที่    กรุงเทพมหานคร กองทุนประกันสุขภาพที่มีปัญหาสถานะสิทธิ ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมวันที่ 3 ต.ค. 65)                                

2 กท
0601/11775
ลว. 29 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
สำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่มีอายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ และเกษียณอายุราชการ ในวันสิ้นปีงบประมาณ 2567ฯ
3 กท
0601/11777
ลว. 29 ก.ย. 65
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพร. ผอ.รพว. ผอ.รพส. และ สก.สนพ. การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด
4 กท
0601/11886
30  ก.ย.
65


หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อวัดความรู้ทั่วไป ครั้งที่ 1/2565
5 กท
0601/11649
28 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด รายงานผลการประชุมขับเคลือนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ
6 กท
0601/11919
30 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด มาตรการบริหารจัดการอัตรกำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570)
7 กท
0601/11923
30 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งสำเนาบัญชีถือจ่ายเงินประจำตำแหน่งฯ
8 กท
0601/11914
ลว. 30 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้งชั่วคราว
9

กท
0601/11793
ลว. 29 ก.ย. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด การสมัครสมาชิกชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์พอเพียงด้านทุจริต

 

 

วันที่ 29 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1


กท
0601/11635
ลว. 28 ก.ย.
65

หน.ส่วนราชการ             ในสังกัด                                     

 
รายงานและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 กท
0601/11623
ลว. 28 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565
3 กท
0601/11624
ลว. 28 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565
4 กท
0601/11625
ลว. 28 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2565
5 กท
0601/11642
ลว. 28 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำ อาหารเช้าและกลางวันสำหรับนักเรียน
6 ด่วนที่สุด
กท
0601/11647
ลว. 28 ก.ย.
65
ผอ.รพว.
ผอ.รพส.
แจ้งกำหนดการพิธีราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู้หัว
7 กท
0601/11647
ลว. 28 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอชี้แจงระละเอียดเกี่ยวกับการจ้างบุคคลภายนอกของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์
8 กท
0601/11749
ลว. 29 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง

 

วันที่ 28 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนที่สุด
กท
0601/11415
ลว. 27 ก.ย.
65


หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)

ารสำรวจความคิดเห็นในการจ้างงานผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร (โดยตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 30 กันยายน 2565)

2 กท
0601/11403
ลว. 27 ก.ย.
65

ผอ.รพต.

ำนักการแพทย์ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 กท
0601/11520
ลว. 27 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด แนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนกรอบอัตราลูกจ้างประจำที่ถูกยุบตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)
4 กท
0601/11521
ลว. 27 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 7
5 ด่วนที่สุด
กท
0601/11605
ลว. 28 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด การประชุมชี้แจงการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
ในวันที่  28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 27 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนที่สุด
กท
0601/11429
ลว. 26 ก.ย.
65


 ผอ.รพว.
ผอ.รพส.
     

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2 กท
0601/11435
ลว. 26 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารถบรรทุก งานดูแลบำรุงรักษาคลอง จำนวน 4 คัน
3 กท
0601/11436
ลว. 26 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
เวียนสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกร้าน "กรุงเทพมหานคร" ในการจัดงานกาชาดประจำปี 2565
4 กท
0601/11424
ลว. 26 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
5

ด่วนที่สุด

กท
0601/11427
ลว. 26 ก.ย.
65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565
6 กท
0601/11427
ลว. 26 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.

หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 26 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1


กท
0601/11341
ลว. 23 ก.ย.
66


 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
                                             

ส่งเนาประกาศสำนักงานเขตคัดนายาว เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2
กท
0601/11342
ลว. 23 ก.ย.
65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคคัดเลือกบุคคลทั่วไป
3 กท
0601/11343
ลว. 23 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 9 เขตบางเขน
4
กท
0601/11344
ลว. 23 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
อเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2565
5 กท
0601/11345
ลว. 23 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกั
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
6 กท
0601/11346
ลว. 23 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ เรื้อง ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3
7 กท
0601/11347
ลว. 23 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องส์กรปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565
8 กท
0601/11397
ลว. 26 ก.ย. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของกรุงเทพมหานคร
9 กท
0601/11411
ลว. 26 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน"
10 กท
0601/11413
ลว. 26 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชวิถี

 

11 กท
0601/11412
ลว. 26 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

 วันที่ 23 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1


กท
0601/11263
ลว. 21 ก.ย.
66หน.ส่วนราชการในสังกัด
                                             

รูปแบบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานครที่ได้    แก้ไขเพิ่มเติม

2 ด่วนทีสุด 
กท
0601/11335
ลว. 23 ก.ย.
65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
3 กท
0601/11222
ลว. 20 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด คำสั่งสำนักการแพทย์ ที่ 904/2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 24 ราย
4 ด่วนที่สุด
กท
0601/11353
ลว. 23 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565

 

วันที่ 22 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

 ด่วนที่สุด
กท
0601/11266
ลว. 21 ก.ย.
66

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
                                             

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลกรุงเทพมหานคร

2
กท
0601/11267
ลว. 21 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2565
3
กท
0601/11268
ลว. 21 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
4 กท
0601/11226
ลว. 21 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอให้หน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 21 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

 ด่วน
กท
0601/11207
ลว. 20 ก.ย.
65

หน.ส่วนราชการในสังกัด
และ หน.กค.สนพ
.

ข้อให้จัดส่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครตามข้อมบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ.2538

2 ด่วนที่สุด
กท
0601/11216
ลว. 20 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" ประจำปี
3 ด่วนที่สุด
กท
0601/11216
ลว. 20 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.2566

 

วันที่ 20 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/11118
ลว. 19 ก.ย.
65หน.ส่วนราชการในสังกัด                                                          

ค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของและบริการค้างชำระ              

2 กท
0601/11122
ลว. 19 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
3

กท
0601/11160
ลว. 20 ก.ย. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแก้ำขปัญหาเรื่องร้องเรียนประชาชนพร้อมภาพประกอบ และการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ
4 กท
0601/11177
ลว. 20 ก.ย. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

 

วันที่ 19 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/11023
ลว. 16 ก.ย.
65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สำนักการแพทย์

2 กท
0601/11024
ลว. 16 ก.ย. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และ สก.สนพ.
มาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2566 -2570)
3

กท
0601/11028
ลว. 16 ก.ย.65

ผอ.รพก. ผอ..รพต. ผอ.รพว. ผอ.รพล.
ผอ.รพร. ผอ.รพค.
ผอ.ศบฉ. ผอ.สพบ.
ส่งสำเนาประการศกรุงเทพมหานคร แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฯ
กท
0601/11020
ลว. 16 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2565
5 กท
0601/11036
ลว. 16 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอส่งประกาศโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เรื่อง เช็ควันหมดอายุ
6 กท
0601/11032
ลว. 16 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คำสั่ง
7 กท
0601/11033
ลว. 16 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
8 กท
0601/11034
ลว. 16 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝั่งธนบุรี
9 กท
0601/11035
ลว. 16 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

วันที่ 16 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนที่สุด
กท
0601/10957
ลว. 15 ก.ย.
65

 

    หน.ส่วนราชการในสังกัด                                                                                           

                                                                        การขอข้อมูลบุคคลสำหรับการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร  

2 กท
0601/10966
ลว. 15 ก.ย.
65
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด สนพ. การพัฒนาห้องน้ำสาธารณะตามนโยบายห้องน้ำสาธารณที่ดีในพื้นที่สาธารณะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3 กท
0601/10789
ลว. 13 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรม
กท 
0601/10790
ลว. 13 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร
5 ด่วนที่สุด
กท
0601/10912
ลว. 15 ก.ย.
65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอส่งประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 101 รายการ

6

กท 
0601/10913
ลว. 15 ก.ย.
65

ผอ.สนพ.
รผอ.สพพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
7 กท
0601/10914
ลว. 15 ก.ย.
65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนการในสังกัด

ขอบอกบุญงานทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565
8 กท
0601/10915
ลว. 15 ก.ย.
65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนาราชการในสังกัด

ย้ายที่ทำการกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
9 กท
0601/10916
ลว. 15 ก.ย.
65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีดครงการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์คนที่พ้นโทษจากเรือนจำ
10 กท
0601/10978
ลว. 15 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการในสังกัด พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานครประจำปี 2565
11 ด่วนที่สุด
กท
0601/10953
ลว. 15 ก.ย.
65
           

หน.ส่วนราชการในสังกัดและ สก.สนพ การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการเกี่ยวลูกจ้าง

12 กท 
0601/10976
ลว. 15 กย. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด การใช้สิ่งพิมพ์ออกใบเสร้จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) สถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
13

ด่วนที่สุด
กท 
0601/10990
ลว. 16 ก.ย. 65ผอ.

ผอ.สนพ. รผอ.สนพ ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร.
ผอ.รพส. ผอ.รพข.ผอ.รพค. ผอ.รพบ. ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ 
หน.กค. หน.กจ หน.กนต.
และ สก.สนพ.

 

 

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแ่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่6/2565 

 

วันที่ 15 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนที่สุด

กท
0601/10871
ลว. 14 ก.ย.
65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

ารรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ดำเนินการตอบแบบรายงานฯ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565)

2 กท
0601/10911
ลว. 15 ก.ย.
65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค. หน.กนต. (สก.สนพ.)

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษฯ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565
3 กท
0601/10819
ลว. 14 ก.ย.
65
หน.ส่วนราชการใน เร่งรัดการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
4 กท
0601/10955
ลว. 15 ก.ย.
65
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพข. ส่งสำเนาคำสั่งสำนักการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำ จำนวน 40 ราย (ราย นายเสกสรร ปลูกไทยสง ...ฯ)

วันที่ 14 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนที่สุด

กท
0601/10781
ลว. 13 ก.ย.
65

ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพล.
ผอ.รพร. ผอ.รพข.
และผอ.สพบ.

่งมอบเงินรางวัลให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

2

ด่วนมาก

กท
0602/10731
ลว. 12 ก.ย. 65

ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพว.
ผอ.รพล. ผอ.รพส.

ผอ.รพข. ผอ.รพค.
และผอ.สพบ.

ำรวจหัวข้อภารกิจที่สำคัญจำเป็นในการจัดทำคู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร (BMA HR Admin Expert Hankbook) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3
กท

0602/10709
ลว. 12 ก.ย. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานการคลัง
อความอนุเคราะห์สืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง
4 กท
0602/10725
ลว. 12 ก.ย. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานการคลัง
อความอนุเคราะห์สืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
5 กท
0602/10726
ลว. 12 ก.ย. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานการคลัง
ารสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

วันที่ 13 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/10730
ลว. 12 ก.ย.
65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ย้ายที่ทำการสถาบันเพื่อยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

2 กท
0602/10731
ลว. 12 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประชาสัมพันธ์โครงการื "Smart Market พัฒนาเครือข่ายตลาดสินค้าชุมชน" ของสำนักงานเขตสายไหม ประจำปีงบประมาณ 2565
3
ด่วนที่สุด
กท

0602/10760
ลว. 12 ก.ย. 65
ผอ.สพบ. รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 
4 กท
0602/107321
ลว. 13 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงานในสังกัด (สก.สนพ.)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
5 กท
0602/10773
ลว. 12 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
6 กท
0602/10653
ลว. 9 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
7 กท
0602/10744
ลว. 9 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็น

 วันที่ 12 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/10585
ลว. 8 ก.ย.
65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
และสก.สนพ.

บรองรายงานการประชุมคณะกรรมาบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง

2 กท
0601/10624
ลว. 9 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน. ส่วนราชการในสังกัด
กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
สก.สนพ.
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 13 ก.ย. 65
3

กท 
0601/10658
ลว. 9 ก.ย. 65

ผอ.รพก.  ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
ผอ.รพล. ผอ.รพส.
และผอ.สพบ.
ส่งสำเนาคำสั่งสำนักการแพทย์
4 ด่วนที่สุด
กท 
0601/10659
ลว. 9 ก.ย. 65 

ผอ.รพต.
ผอ.รพจ 

 กำหนดการชี้แจงระเบียบการพักอาศัยฯ และสัญญาเข้าพักในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร (ในวันที่ 13 ก.ย. 65 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร)
5

กท 
0601/10626
ลว. 9 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ..
หน.ส่วนราขการ ในสังกัด        
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราขกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565
6 กท
0601/10639
ลว. 9 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7 กท
0601/10640
ลว. 9 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
8 กท
0601/10641
ลว. 9 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้
9 กท
0601/10642
ลว. 9 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มกรุงเทพกลาง
10  กท
0601/10645
ลว. 9 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศลเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
11 กท
0601/10647
ลว. 9 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 ของกรมการขนส่วทางบก
12 กท 
0601/10648
ลว. 9 ก.ย.65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วราชการในสังกัด

กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
13  กท
0601/10649
ลว. 9 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญร่วมกุศลทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ จ.สระบุรี
14 กท
0601/10650
ลว. 9 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราขการในสังกัด

ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565
15

กท 
0601/10651
ลว. 9 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
16

กท
0601/10652
ลว. 9 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฯ
17  กท
0601/10653
ลว. 9 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส้วนราชการในสังกัด

ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 164 รายการ
18 กท
0601/10654
ลว. 9 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 99 รายการ
19 กท
0601/10663
ลว. 9 ก.ย. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้เงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล

 

วันที่ 9 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/10575
ลว. 8 ก.ย.
65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "วันวานร่วมฟันฝ่า
วันข้างหน้าในผูกพัน
" ประจำปีงบประมาณ 2565

2 กท
0601/10646
ลว. 9 ก.ย.     65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
     หน.ส่วนราชการ     
ในสังกัด

กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
และ สก.สนพ

แจ้งคำสั่งสำนักการแพทย์
3 กท
0601/10623
ลว. 9 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.สก.สนพ.
และสก.สนพ
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 13 ก.ย. 65 ชั้น 5 สนพ.)
4 ด่วนที่สุด
กท
0601/10611
ลว. 9 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/10486
ลว. 6 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
กุล่มงานในสังกัด สก.สนพ. และ สก.สนพ
                                      

เชิญประชุม (วันที่วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565      ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สนพ.)                                                                                            

2

กท
0601/10532 
ลว. 7 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค หน.กจ. หน.กนต.สนพ. และ  สก.สนพ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ (ประชุมวันที่      13 ก.ย.65 ชั้น 5 สนพ.)
3

กท 
0601/10536
ลว. 7 ก.ย. 65

ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
ผอ.รพว ผอ.รพล.
ผอ.รพร. ผอ.รพส.
ผอ.รพข. และ ผอ.ศบฉ. 

ขอให้ส่งไฟล์ภาพถ่าย
4 กท
0601/10534
ลว. 7 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฯ
5 กท
0601/10535
ลว. 7 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 77 รายการ
6 กท
0601/10506
ลว. 7 ก.ย. 65
ผอ.รพก.  ผอ.รพล
ผอ.รพร. และ ผอ.รพข.
สถาบันพัฒนากรุงเทพมหานครขออนุมัติโดยงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

 

วันที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/10477
ลว. 6 ก.ย. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

แจ้งยุติการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ กรณีผู้ประสบสาธารณภัย (ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

2 กท
0601/10526
ลว. 7 ก.ย. 65
ผอ.สพบ. และ สก.สนพ. โครงการก้าวที่พอเพียงตามแนวทางความคิดเศษฐกิจพอเพียง ประจำเดือนกันยายน 2565
3 กท
0601/10483
ลว. 6 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการใน               สังกัด                      
แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
4 กท
0601/10484
ลว. 6 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 พ.ศ.2565

5 กนต.
610/2565
6 ก.ย. 65
รผอ.รพก. รผอ.รพต.
รผอ.รพส. รผอ.รพร.
รผอ.รพท. หน.กบ.ศบฉ. หน.กค.สนพ. หน.กจ.สก กนต.สก
และ สก.สนพ
เลื่อนการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดลักษณะรูปแบบและรายละเอียดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการของลูกจ้างสังกัดสำนักการแพทย์ (เลื่อนเป็นวันที่ 16 ก.ย. 65 ณ หห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สนพ.)

 

วันที่ 6 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/10428
ลว. 5 ก.ย. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็น

2 ด่วนที่สุด
กท 

0601/10418
ลว. 5 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 5 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/10321
ลว. 2 ก.ย. 65


ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการชั่วคราว

กท
0601/10322
ลว. 2 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอขอบคุณ
3

กท 
0601/10324
ลว. 2 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานตรวจตนเข้าเมือง
4 กท 
0601/10323
ลว. 2 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการ

กท
0601/10325
ลว. 2 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
6

กท
0601/10326
ลว. 2 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
7

กท
0601/10327
ลว. 2 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนาราชการในสังกัด

 1. ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร
8

กท
0601/10328
ลว. 2 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างงานปรับปรุงสถานนีสูบน้ำคลองขรัวตาแก่น 
9

กท 
0601/10329
ลว. 2 ก.ย. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื้อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมของเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระราม 4
10 ด่วนที่สุด
กท 

0601/10329
ลว. 2 ก.ย. 65
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัดสนพ. ขอเชิญประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อรับฟังแนวทางการเสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.

 วันที่ 2 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

กท
0601/10195
ลว. 31 ส.ค. 65 

หน.ส่วนราชการในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด
สก.สนพ

แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

2 กท
0601/10196
ลว. 31 ส.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขต
3 กท
0601/10336
ลว. 2 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่ง "ปัญญพัฒน์" วารสารพัฒนาข้าราชการ กทม. 
4 กท
0601/10337
ลว. 2 ก.ย. 65

ผอ.รพต. ผอ.รพจ.
ผอ.รพล. และ หน.กบ.ในสังกัด สก.สนพ.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
5 กท
0601/10335
ลว. 2 ก.ย. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2565
6 ด่วนที่สุด
กท
0601/10341
ลว. 2 ก.ย. 65

ผอ.รพก. ผอ.รพต
ผอ.รพจ. ผอ.รพร.
และ ผอ.รพส.

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประุชมเจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์ เพื่อจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ
7

กท
0601/10334
ลว. 2 ส.ค. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพใต้

 วันที่ 1 กันยายน 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนมาก
กท
0601/10128
ลว. 30 ส.ค. 65 

หน.ส่วนราชการในสังกัด

ับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ระหว่างวันที่ 2 - 8  กันยายน 2565

2 กท
0601/10208
ลว. 31 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.  
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
3 กท
0601/10209
ลว. 31 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.  
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา
4 กท
0601/10210
ลว. 31 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.  
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองกรวยฯ
5 กท
0601/10211
ลว. 31 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.  
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 101 รายการ
6 ด่วนที่สุด
กท

0601/10277
ลว. 1 ก.ย. 65 
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพร. และผอ.รพส. การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ด่วนที่สุด
กท

0601/10265
ลว. 1 ก.ย. 65 
หน.ส่วนราชการในสังกัด สำรวจบัญชีธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการศึกษาหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีข้อกำหนดให้หน่วยงานต้องนำส่งดอกเบี้ยเป็นรายได้กรุงเทพมหานครของหน่วยงาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1


กท 0601/10111
ลว. 29 ส.ค. 65


ผอ.สนบ ล.สนพ.
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.           

ขอส่งผลการดำเนินเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร

2 กท
0601/10128
ลว. 30 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.  
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาป่วน
3 กท
0601/10110
ลว. 29 ส.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

รายงานผลการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
4 กท
0601/10184
ลว. 31 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
สรุปการจัดประชุมปัจแิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใต้หัวข้อ "วัยรุ่นสร้างเมือง"
5 กท
0601/10185
ลว. 31 ส.ค. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งเนาหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0603/ว 209 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ
6 กท
0601/10186
ลว. 31 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยสมเด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565
7 กท
0601/10137
ลว. 30 ส.ค. 65

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

แจ้งมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่5/2565 (เฉพาะเรื่อง)

วันที่ 30 สิงหาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนที่สุด
กท 0601/10062
ลว. 29 ส.ค. 65


หน.ส่วนราชการในสังกัด

อเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายสิทธิรักษาพยาบาลฯ (ประชุมวันที่ 1 ก.ย.2565)

 2  กท 0601/10064
ลว. 29 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
มารดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม

 กท
0601/10065
ลว. 29 ส.ค.65

 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำธางฯ
4 กท
0601/10066
ลว. 29 ส.ค.65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคางานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ฯ
5 กท
0601/10067
ลว. 29 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างแก้มลิงฯ
6 กท 0601/10068
ลว. 29 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ
7 กท 
0601/10069
ลว. 29 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาฯ
8 กท
0601/10070
ลว. 29 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก้อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระพยาฯ
9 กท 
0601/10071
ลว. 29 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งเปลี่ยนประธานชุมชนกรุงธนใต้
10 กท 
0601/10072
ลว. 29 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานปลาฯ
11 กท
0601/10063
ลว. 29 ส.ค.65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการใน
สังกัด
แจ้งมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2565 เม่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565
12 ด่วนที่สุด
กท
0601/10053
ลว. 29 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการใน
สังกัด
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อข้ากรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2564
13 กนต.
589/2565
ลว. 30 ส.ค. 65

รผอ.รพก. รผอ.รพต.
รผอ.รพส. รผอ.รพร.
รผอ.รพท. ศบฉ 
หน.ก.จ. หน.กค. หน.กนต.
และ สก.สนพ.
เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดลักษณะรูปแบบและรายละเอียดเครื่องแบบชุดปฏิบัติการของลูกจ้างสังกัดสำนักการแพทย์
14 ด่วนที่สุด
กท

0601/10125
ลว.30 ส.ค. 65
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
ผอ.รพว. ผอ.รพล.
ผอ.รพร. ผอ.รพส 
ผอ.รพข. ผอ.รพค
ผอ.รพบ. ผอ.สพบ. 
ผอ.ศบฉ และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 8/2565 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1

ด่วนที่สุด
กท 0601/9944
ลว. 25 ส.ค. 65


หน.ส่วนราชการในสังกัด

ขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร

 2  กท 0601/1243
ลว. 26 ส.ค. 65
 หน.ส่วนราชการในสังกัด การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
 กท 0601/9989
ลว. 26 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 4   กท 0601/10159
ลว. 29 ส.ค. 65
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตบางแค
5  กท 0601/10159
ลว. 29 ส.ค. 65
ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพร. และผอ.รพส. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง เลื่อนข้าราชการ และสำเนาคำสั่งอื่น ๆ จำนวน 9 คำสั่ง
6 ด่วนที่สุด
 
 กท 0601/10051

ลว. 29 ส.ค. 65
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพร. และผอ.รพส. การจัดการยกย่องเชิดชุเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7  กท 0601/9978
ลว. 26 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การรับรองคุณวุฒิการศึกษาตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
8  กท 0601/9977
ลว. 26 ส.ค. 65
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 4/2565
10 ด่วนที่สุด  
กท 0601/9996

ลว. 26 ส.ค. 65
ผอ.รพต. และ ผอ.รพร. เร่งรัดการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุนริต พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 กท 0601/9993
ลว. 26 ส.ค. 65
ผอ.รพต. ผอ.รพร. และผอ.รพจ. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุัมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
12 กท 0601/9994
ลว. 26 ส.ค. 65
ผอ.รพล. ผอ.รพก. และ ผอ.สพบ. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
13 กท 0601/10001
ลว. 26 ส.ค. 65

หน.ส่วนราชการในสังกัด

ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 ด่วนที่สุด
กท 0601/9973

ลว. 26 ส.ค. 65
หน.ส่วนราชการในสังกัด นโยบายป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

717498
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
1425
12408
691735
36
132419
717498

Your IP: 44.201.68.86
2022-10-01 01:11

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com