• 02.06.63---3.jpg
 • 02.06.63---4.jpg
 • 5-S-1.jpg
 • 9.06.63---4.jpeg.jpg
 • 9.06.63---5.jpeg.jpg
 • 9.06.63---6.jpeg.jpg
 • 09.06.63---C3.jpg
 • 09.06.63---CEO---5.jpg
 • 30.04.63---5.jpg
 • 124495.jpg
 • 124503.jpg
 • 124504.jpg
 • AL-14.04.63---2.jpg
 • MASK-3.jpg
 • MSD_0009.JPG
 • MSD_0036.JPG
 • PPE-15.05.63-0.jpg
 • Z01.jpg
 • Z04.jpg

หนังสือสั่งการ/แนวทางปฏิบัติ ปี 2563 

 
เลขที่
หนังสือ
วันที่ จาก ถึง เรื่อง ดาวโหลด
กท 1305/1603 1 เม.ย. 2563 สน.กค. ผอ.สนพ. แนวทางการดำเนินกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่ง
พัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19
 กท 0304/638  31 มี.ค. 2563 สนง.ก.ก. ผอ.สนพ. แจ้งมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ของ ขรก. กทม. สามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
 
ด่วนมาก 
กท 1306/623
30 มี.ค. 2563 สนง.ก.ก. ผผอ.สนพ. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA  ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
กท 1305/1536 30 มี.ค. 2563 สน.กค. ผอ.สนพ. ขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือ
เลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน
และการจัดประชุมระหว่างประเทศ
 กท 1305/1545 30 มี.ค. 2563 สน.กค. ผอ.สนพ. การทบทวนการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
 กท 1305/1467  24 มี.ค. 2563 สน.กค.  ผอ.สนพ. ขอให้หน่วยงานแจ้งข้อปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การคลัง และการบริหารพัสดุ
 
กท 0407/356 20 มี.ค. 2563 สนง.สตน ผอ.สนพ. ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในของ กทม. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 กค (กวจ) 0405.2/ว82 11 มี.ค. 2563 คณะกรรมการ  ผอ.สนพ. มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  

ผู้บริหาร

นางอนงคภทร โคตรสมบต

นางอนงค์ภัทร์  โคตรสมบัติ
เลขานุการสำนักการแพทย์

SD MSD Go Green Go Smart Together

1

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สนพ.

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

144186
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
442
844
4244
136150
9955
17394
144186

Your IP: 18.208.202.194
2020-09-19 18:43

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com