• 1.-65.jpg
 • 2.-65.jpg
 • 3.-65.jpg
 • 4.-65.jpg
 • 5.-65.jpg
 • 6.-65.jpg
 • 7.-65.jpg
 • 8.-65.jpg
 • 9.-65.jpg
 • 10.--65.jpg
 • 11644.jpg
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0020.JPG
 • DSC_0031.jpg
 • DSC_0034.JPG
 • DSC_0051.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • DSC_0056.JPG
 • DSC_0091.JPG

หนังสือสั่งการ/แนวทางปฏิบัติ ปี 2563 

 
เลขที่
หนังสือ
วันที่ จาก ถึง เรื่อง ดาวโหลด
กค 273/2563 27 ต.ค. 2563 กค. หน.กล.  มาตรการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)  
  กท 1305/5413  9 ต.ค. 2563  สน.กค. ผอ.สนพ.  อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8
ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
 
 กท 1305/5408 9 ต.ค. 2563 สน.กค. ผอ.สนพ.

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

 
กท 1303/2281 9 ต.ค. 2563 สน.กค. ผอ.สนพ. ขออนุมัติใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
กท 1305/1603 1 เม.ย. 2563 สน.กค. ผอ.สนพ. แนวทางการดำเนินกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่ง
พัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19
 กท 0304/638  31 มี.ค. 2563 สนง.ก.ก. ผอ.สนพ. แจ้งมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ของ ขรก. กทม. สามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
 
ด่วนมาก 
กท 1306/623
30 มี.ค. 2563 สนง.ก.ก. ผผอ.สนพ. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA  ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
กท 1305/1536 30 มี.ค. 2563 สน.กค. ผอ.สนพ. ขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือ
เลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน
และการจัดประชุมระหว่างประเทศ
 กท 1305/1545 30 มี.ค. 2563 สน.กค. ผอ.สนพ. การทบทวนการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
 กท 1305/1467  24 มี.ค. 2563 สน.กค.  ผอ.สนพ. ขอให้หน่วยงานแจ้งข้อปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การคลัง และการบริหารพัสดุ
 
กท 0407/356 20 มี.ค. 2563 สนง.สตน ผอ.สนพ. ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในของ กทม. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 กค (กวจ) 0405.2/ว82 11 มี.ค. 2563 คณะกรรมการ  ผอ.สนพ. มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  

 

 

 

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

574663
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
595
822
5797
563974
16252
24529
574663

Your IP: 44.197.230.180
2022-08-19 17:10

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com