• 9.06.63---4.jpeg.jpg
  • 9.06.63---6.jpeg.jpg
  • 09.06.63---C3.jpg
  • 09.06.63---CEO---5.jpg
  • AL-14.04.63---2.jpg
  • MASK-3.jpg
  • MSD_0009.JPG
  • MSD_0036.JPG
  • PPE-15.05.63-0.jpg

หนังสือสั่งการ/แนวทางปฏิบัติ ปี 2561 

เลขที่
หนังสือ
วันที่ จาก ถึง เรื่อง ดาวน์โหลด
คำสั่ง กทม. 2786/2561 11 ก.ย. 2561 กทม. ผอ.สนพ. มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 กนต.413/2561 11 ก.ค. 2561  กนต.  ล.สนพ.  แนวทางการตรวจร่างสัญญาซื้อขาย/จ้างปี 2562
 กท 0407/470  27 พ.ค. 2561 กทม.  ผอ.สนพ. 

แจ้งการเปลี่ยนวิธีการจัดส่งสำเนารายงานทางการเงินในแต่
ละเดือนให้สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
 กท 1305/2635  7 พ.ค. 2561  สน.กค. ผอ.สนพ.

มอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2561

 กท 1309/2123  17 เม.ย. 2561  สน.กค. ผอ.สนพ.

การหักเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ บำเหน็จตกทอดเพื่อ
ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด

 กท 1304/2084 11 เม.ย. 2561  สน.กค.  ผอ.สนพ.  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินใช้ในราชการ  
กท 1305/1784 27 มี.ค. 2561 สน.กค. ผอ.สนพ.

ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กท 0407/330 26 มี.ค. 2561 สตน. ผอ.สนพ. สรุปประเด็นเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ่้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
กท 1305/1645 20 มี.ค. 2561 สน.กค. ผอ.สนพ.

ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

กท 1305/950 13ก.พ.61 สำนักการคลัง สนพ.

ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

กจ.37/2561 5ก.พ.61 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กค.

การลาของบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 
สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

 
กท 0403/ว 12 29ม.ค.61 กองกลาง สนพ.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่่3) พ.ศ. 2560

กท 0600/321 15ม.ค.61

สน.เศรษฐกิจ

การคลัง

สนพ.

การอนุมัติให้บุคคลในครอบครัวของลูกจ้างชั่วคราวเข้า
รับการตรวจรักษาประเภทผู้ป่วยภายนอกในสถาน
พยาบาลต้นสังกัดกทม.โดยเรียกเก็บเงินจากต้นสังกัด
โดยตรง 

 กท 1103/1449 25ธ.ค.60

สน.สิ่งแวดล้อม

สนพ.

ข้อบังคับ กทม. ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างกทม. 
ระเบียบการแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2560

 กท 0403/ว 286 25ธ.ค.60 กองกลาง  สนพ. การกำหนดเลขที่หนังสือออกและอักษรย่อของส่วน
ราชการ
กท 0407/1842 19ธ.ค.60 สนง.ตรวจสอบภายใน สนพ

รายงานประจำปี 2559 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร เอกสารรายงานการเงิน

ประจำปี 2559  

 กท 0403/1276  25ธ.ค.2558 กทม.    สนพ. การจัดทำหนังสือราชการ

 

 

ผู้บริหาร

 

- ว่าง -
เลขานุการสำนักการแพทย์

SD MSD Go Green Go Smart Together

1

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สนพ.

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

159337
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
333
441
2618
153925
10432
14674
159337

Your IP: 34.234.223.229
2020-10-22 20:21

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com