• 11.10.2566-1.jpg
 • 19.10.2566-1.jpg
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0032.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • IMG_2967.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR-2566-.jpg
 • QR---PNG.png
 • _DSC0002.jpg
 • _DSC0004.JPG
 • _DSC0006-2.JPG
 • _DSC0006.jpg
 • _DSC0007.jpg
 • _DSC0009-2.jpg
 • _DSC0019.JPG
 • _DSC0021.jpg
 • _DSC0024-1.jpg
 • _DSC0024.jpg
 • _DSC0026.jpg
 • _DSC0034.jpg
 • _DSC0042.jpg
 • _DSC0073.jpg
 • _DSC0108.jpg
 • _DSC0310.jpg

วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/18584
ลว. 8 ธ.ค.
66

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด ล.สนพ.
และ หน.ในสังกัด สก.สนพ.                               
                       

ขอส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 11/2566 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 12/2566                                                   8 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.10 น.
2 กท 0601/18585
ลว. 6 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ    ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพระโขนง 8 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.10 น.
3 ด่วนที่สุด
กท 0601/18574
ลว. 8 ธ.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมาย 8 ธ.ค. 66
2566

เวลา
11.09 น.
กท 0601/18561
ลว. 7 ธ.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 8 ธ.ค. 66
2566

เวลา
13.37 น.
5 กท 0601/18576
ลว. 8 ธ.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรียนเชิญบุคลากรกรุงเทพมหานครใช้บริการชำระกู้เงิน (Biz Loan) ผ่านระบบ Krugthai Corporate Online  8 ธ.ค. 66
2566

เวลา
13.44 น.
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/18623
ลว. 8 ธ.ค.
66
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
มารดาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชาติ สิทธิพันธุ์ ถึงแก่กรรม 8 ธ.ค. 66
2566

เวลา
15.00  น.
7 กท 0601/18586
ลว. 8 ธ.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด แจ้งกำชับการใช้รถรถแลพควบคุมดูแลรถส่วนกลาง 8 ธ.ค. 66
2566

เวลา
16.16  น.
8 กท 0601/18655
ลว. 8 ธ.ค.
66

ผอ.รพก ผอ.รพต ผอ.รพจ ผอ.รพท ผอ.รพว ผอ.รพล ผอ.รพร ผอ.รพส ผอ.รพข
ผอ.รพค ผอ.รพบ ผอ.สพบ ผอ.ศบฉ

ขอเชิญประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2568 8 ธ.ค. 66
2566

เวลา
17.10  น.
9 กท 0601/18609
ลว. 8 ธ.ค.
66

ผอ.รพก ผอ.รพต ผอ.รพจ ผอ.รพท ผอ.รพว ผอ.รพล ผอ.รพร ผอ.รพส ผอ.รพข
ผอ.รพค ผอ.รพบ ผอ.สพบ ผอ.ศบฉ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายประจำปี พ.ศ.2568 8 ธ.ค. 66
2566

เวลา
17.12  น.

วันที่ 7 ธันวาคม 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/18501
ลว. 6 ธ.ค.
66

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการ 
       ในสังกัด                          

ส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้้างชั่วคราว                                                     7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.26 น.
2 กท 0601/18502
ลว. 6 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ     ในสังกัด
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้้างชั่วคราว 7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.30 น.
3 กท 0601/18503
ลว. 6 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้้างชั่วคราว 7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.32 น.
4 กท 0601/18504
ลว. 6 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ    ในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม 7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.32 น.
5 กท 0601/18505
ลว. 6 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ    ในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม 7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.34 น.
6 กท 0601/18506
ลว. 6 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.35 น.
7 กท 0601/18507
ลว. 6 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้้อรถบรรทุก 7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.37 น.
8 กท 0601/18514
ลว. 6 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศถวาย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.39 น.
9 ด่วนที่สุด
กท 0601/18501
ลว. 6 ธ.ค.
66

หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศถวาย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.47 น.
10 ด่วนที่สุด
กท 0601/18517
ลว. 6 ธ.ค.
66
 ผอ.รพส. ผอ.รพล. ผอ.รพก. และผอ.รพบ.

ขอส่งสติกเกอร์ติดรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับเข้า-ออกภายในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ (อาคารประชาร่วมใจ)

7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
10.49 น.
11 กท 0601/18496
ลว. 6 ธ.ค.
66
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด และล.สนพ. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
14.43 น
12 กท 0601/18387
ลว. 4 ธ.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ. ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ 7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
14.44 น
13 กท 0601/18546
ลว. 7 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนารายงานการประชุม อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการ และค่าตอบแทน ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
14.49 น
14
ด่วนที่สุด
กท 0601/18550
ลว. 7 ธ.ค.
66

ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. และผอ.รพข.

ขอแจ้งกำหนดวันเวลา เพื่อตรวจสอบสถานที่จริง ณ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ตาม "โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ 7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
16.36 น
15 กท 0601/18551
ลว. 7 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7 ธ.ค. 66
2566

เวลา
16.37 น

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/18349
ลว. 4 ธ.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด                                                                                                     ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (Infocenter) 6 ธ.ค. 66
2566

เวลา
11.14 น.
2 กท 0601/18349
ลว. 4 ธ.ค.
66
หน.ส่วนราชการ       ในสังกัด                                   การสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2567 6 ธ.ค. 66
2566

เวลา
11.19 น.
3 กท 0601/18349
ลว. 4 ธ.ค.
66
ผอ.สพบ.
ผอ.ศบฉ.

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักการแพทย์ 6 ธ.ค. 66
2566

เวลา
11.22 น.

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/18273
ลว. 1 ธ.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพต. และหน.กค. (สก.สนพ.) ารใช้อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวทดแทนอัตราลูกจ้างประจำที่ยุบตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 4 ธ.ค. 66
2566

เวลา
09.12 น.
2 กท 0601/18352
ลว. 4 ธ.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอส่งสำเนาคำสั่งลาออก 4 ธ.ค. 66
2566

เวลา
16.00 น.

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/18226
ลว. 30 พ.ย.
66

รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด                              
.
กิจกรรมทำบัญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร คอบรอบ 51 ปี                                                                                       1 ธ.ค.
2566

เวลา
09.20 น.
2 กท 0601/18251
ลว. 1 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง งานก่อสร้างท่อลอดถนนสุขุมวิท 1 ธ.ค.
2566

เวลา
11.30 น.
3 กท 0601/18252
ลว. 1 ธ.ค..
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศประกวดราคมจ้างก่อสร้าง งานขุดลอดคลองรอบกรุง 1 ธ.ค.
2566

เวลา
11.31 น.
4 กท 0601/18253
ลว. 1 ธ.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศประกวดราคมจ้างก่อสร้าง งานลอกดินเลนใต้สะพานท่อลอดพหลโยธิน 1 ธ.ค.
2566

เวลา
11.33 น.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/18149
ลว. 29 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กลุ่มงาน
ในสังกัด สก.สนพ.
ิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานคร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30 พ.ย.
2566

เวลา
09.55 น.
2 กท 0601/18138
ลว. 29 พ.ย. 66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กค.
 (สก.สนพ.)
ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ 30 พ.ย.
2566

เวลา
09.58 น.
3 ด่วนที่สุ
กท 0601/18142
ลว. 29 พ.ย.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพส. ผอ.รพบ. และผอ.สพบ. ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนบุคลคลภายนอกของสำนักการแพทย์ 30 พ.ย.
2566

เวลา
10.01 น.
4 กท 0601/18164
ลว. 29 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฯ 30 พ.ย.
2566

เวลา
10.04 น.
5 กท 0601/18198
ลว. 30 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกคลองสาธร 30 พ.ย.
2566

เวลา
14.49 น.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1
กท 0601/18121
ลว. 29 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด            

แจ้งปิดระบบการรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 29 พ.ย.
2566

เวลา
09.34 น.
2 กท 0601/18129
ลว. 29 พ.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และ หน.กค.ในสังกัด สก.สนพ.
ขอความร่วมมือสืบหาหลัทรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ 29 พ.ย.
2566

เวลา
11.20 น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/17992
ลว. 27 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค. หน.กจ. หน.กนต. (สก.สนพ.)

อส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 28 พ.ย.
2566

เวลา
09.52 น.
2 กท 0601/17984
ลว. 27 พ.ย.
66
ผอ.รพก. รผอ.รพต.
ผอ.รพจ. รผอ.รพว. ผอ.รพส. ผอ.รพค. ผอ.สพบ. และ.ล.สนพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN&CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 28 พ.ย.
2566

เวลา
11.51 น
3 กท 0601/18047
ลว. 28 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ 28 พ.ย.
2566
เวลา
11.56 น

4 กท 0601/18064
ลว. 28 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 28 พ.ย.
2566

เวลา
13.30 น
5 กท 0601/18065
ลว. 28 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุอลอกคลองกระดาษ 28 พ.ย.
2566

เวลา
13.30 น
6 กท 0601/18066
ลว. 28 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกคลองแยกคลองบางซ่อน 28 พ.ย.
2566

เวลา
13.30 น
7 กท 0601/18067
ลว. 28 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบให้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อการเกษตรกรตามพระราชดำริ ถวายพระราชกุศลในวาระ 100 ปี ประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ 28 พ.ย.
2566

เวลา
13.30 น
8 ด่วนที่สุด
กท 0601/18056
ลว. 28 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และ หน.หลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565

28 พ.ย.
2566

เวลา
13.57 น
9 กท 0601/18027
ลว. 27 พ.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มดรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา 28 พ.ย.
2566

เวลา
14.51น

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566


ลำดับที่
เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/17868
ลว. 23 พ.ย.
66

.
หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                           

เเนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตล้อมย้าย ตัดโค่นและการปลูก ตัดเเต่ง ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้                                                 
27 พ.ย.
2566

เวลา
09.20 น.
2 กท 0601/17933
ลว. 27 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหน่วยงานบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร

27 พ.ย.
2566

เวลา
09.37 น.
3 กท 0601/17934
ลว. 27 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างบ่อพักพรอ้มประตูปิกั้นน้ำพื้นที่เขตสายไหม 27 พ.ย.
2566

เวลา
09.40 น.
4 กท 0601/17935
ลว. 27 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเคหะร่มเกล้า 27 พ.ย.
2566

เวลา
09.43 น.
5 กท 0601/17936
ลว. 27 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลุกจ้างชั่วคราว 27 พ.ย.
2566

เวลา
09.45น.
6 กท 0601/17937
ลว. 27 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองวันไผ่ดิน 27 พ.ย.
2566

เวลา
09.47 น.
7 กท 0601/17953
ลว. 27 พ.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอเรียนเชิญใช้บริการสินเช่อโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกรุงเทพมหานคร 27 พ.ย.
2566

เวลา
09.53 น.
8 ด่วนที่สุด
กท 0601/17885
ลว. 24 พ.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด

โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยในราคาถูกการเคหะแห่งชาติ (ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างผู้มีความประสงค์ตอบแบบสำรวจโครงการเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 ผ้าน QR Core ที่แนบท้ายหนังสือ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 66

27 พ.ย.
2566

เวลา
13.32 น.
9 กท 0601/17970
ลว. 27 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประหกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองไทร 27 พ.ย.
2566

เวลา
14.00 น.

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/17390
ลว. 16 พ.ย.
66

ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ         ในสังกัด                           

ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง 38 อัตรา                                                       
24 พ.ย.
2566

เวลา
09.17 น.
2 กท 0601/17847
ลว. 23 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การประสานขอความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสสภา 24 พ.ย.
2566

เวลา
09.20 น.
3 กท 0601/17848
ลว. 23 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการ (Outsource)  24 พ.ย.
2566

เวลา
09.22 น.
4 ด่วนที่สุด
กท 0601/17823
ลว. 23 พ.ย.
66
ผอ.รพร. เชิญประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ฯ
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
24 พ.ย.
2566

เวลา
09.22 น.
5 กท 0601/17832
ลว. 23 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด และ ผอ.ศบฉ.
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 24 พ.ย.
2566

เวลา
10.08 น.
6 กท 0601/17828
ลว. 23 พ.ย.
66
หัวหน้าพยาบาล รพก. รพต. รพจ. รพท. รพว. รพล. รพข. รพค. รพบ. และผอ.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพร.  เชิญประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
24 พ.ย.
2566

เวลา
10.09 น.
7 ด่วน
กท 0601/17856
ลว. 23 พ.ย.
66
รผอ.สนพ. 
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบและรับรองผู้ที่สมควรเสนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
24 พ.ย.
2566

เวลา
10.11 น.
8 กท 0601/17860
ลว. 23 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ซักซ้อมความเข้าใจในการรับทรัพย์สินที่เอกชนยินยอมให้กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 2 24 พ.ย.
2566

เวลา
10.15 น.
9 กท 0601/17851
ลว. 23 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2566 24 พ.ย.
2566

เวลา
10.25 น.
10 กท 0601/17886
ลว. 24 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด และ หน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น 24 พ.ย.
2566

เวลา
13.24 น.
11 ด่วนที่สุด
กท 0601/17887
ลว. 24 พ.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอความอนุเคราะห์จัดทำความเห็น ความพร้อมและแผนการดำเนินงานในข้อบทการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐที่สหภาพยุโรปเสนอ 24 พ.ย.
2566

เวลา
14.37 น.
12 กท 0601/17896
ลว. 24 พ.ย.
66
ผอ.รพต. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกฯ 24 พ.ย.
2566

เวลา
15.03 น.
13 กท 0601/17897
ลว. 24 พ.ย.
66
ผอ.สพบ. ส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 24 พ.ย.
2566

เวลา
15.05 น.
14 กท 0601/17888
ลว. 24 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กจ. (สก.สนพ.)
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานห้วงเวลาของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 24 พ.ย.
2566

เวลา
15.07 น.

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/17761
ลว. 22 พ.ย.
66

หน.ส่วนราชการ  ในสังกัด                                                                                            
ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2567 23 พ.ย.
2566

เวลา
08.48 น.
2 กท 0601/17754
ลว. 22 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักการแพทย์ 23 พ.ย. 2566
เวลา
09.45 น
3 กท 0601/17771
ลว. 22 พ.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัดสก.สนพ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

 23 พ.ย. 2566
เวลา
09.48 น
4 กท 0601/17771
ลว. 22 พ.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอเรียนเชิญ ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพและร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ  23 พ.ย. 2566
เวลา
13.10 น
5 กท 0601/17789
ลว. 22 พ.ย.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  การควบคุมและกำกับโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai Corporate Online)  23 พ.ย. 2566
เวลา
15.54 น. 
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/17758
ลว. 22 พ.ย.
66
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัดและผอ.ศบฉ.  แจ้งกำหนเการประชุมผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ผู้ประสานงานในการคัดกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)  23 พ.ย. 2566
เวลา
15.56 น.
7 กท 0601/17826
ลว. 23 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอเชิญร่วมเงินบริจาค  23 พ.ย. 2566
เวลา
16.05 น.
8 กท 0601/17827
ลว. 23 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)  23 พ.ย. 2566
เวลา
16.07น.
9 กท 0601/17828
ลว. 23 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล  23 พ.ย. 2566
เวลา
16.11 น.
10 กท 0601/17829
ลว. 23 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก  23 พ.ย. 2566
เวลา
16.11 น.
11 กท 0601/17830
ลว. 23 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝ่ายรักษาความสะอาด  23 พ.ย. 2566
เวลา
16.13 น.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/17678
ลว. 21 พ.ย.
66
ผอ.รพก.
ผอ.รพต.
ผอ.รพท.
อให้ชำระหนี้ค่าตรวจวิเคราะห์ 22 พ.ย.
2566

เวลา
09.19 น.
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/17678
ลว. 21 พ.ย.
66
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด
และล.สนพ.

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

22 พ.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
3 กท 0601/17678
ลว. 21 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด วุฒิที่ ก.ก. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2568 22 พ.ย.
2566

เวลา
10.30 น.
4 กท 0601/17673
ลว. 21 พ.ย.
66
 ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 22 พ.ย.
2566

เวลา
10.45 น.
5 กท 0601/17630
ลว. 20 พ.ย.
66
 หน.ส่วนราชการในสังกัด การตรวจติดตามการนำข้อมูลข่าวสรอิเล็กทอนิกส์ของหน่วยงาน 22 พ.ย.
2566

เวลา
13.36 น.
6 กท 0601/17735
ลว. 20 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 พ.ย.
2566

เวลา
13.58 น.
7 กท 0601/17736
ลว. 20 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดาราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปญหาน้ำท่วมฝั่งธนบุรี 22 พ.ย.
2566

เวลา
14.00 น.
8 กท 0601/17737
ลว. 20 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ส่งประกาศสำนักงานเขตบางรัก 22 พ.ย.
2566

เวลา
14.03 น.
9 กท 0601/17738
ลว. 20 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 พ.ย.
2566

เวลา
14.03 น.
10 กท 0601/17734
ลว. 22 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอประชาสัมพันธ์และเผนแพร่การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง การบริหารจัดการท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่องเที่ยว ปากคลองจิหลาด พ.ศ. ..... 22 พ.ย.
2566

เวลา
15.23 น.
11 กท 0601/17677
ลว. 21 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กค. หน.กนต. สก.สนพ.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 22 พ.ย.
2566

เวลา
15.31 น.
12 กท 0601/17751
ลว. 22 พ.ย.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กค. หน.กนต. สก.สนพ.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 15/2566 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566  22 พ.ย.
2566

เวลา
16.03 น.

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/17568
ลว. 20 พ.ย.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. 

หน.ส่วนราชการ  ในสังกัด                               

                                         .
ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั้วคราว                                                                                                        21 พ.ย.
2566

เวลา
09.13 น
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/17585
ลว. 20 พ.ย.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด

กระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

21 พ.ย.
2566

เวลา
09.16 น
3 กท 0601/17651
ลว. 21 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. 

หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดและหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง 21 พ.ย.
2566

เวลา
09.35 น.
4 กท 0601/17608
ลว. 20 พ.ย.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพข. โปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ผู้ประสานงานในการคัดกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) 21 พ.ย.
2566

เวลา
10.55 น.

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่ เลขที่ เรียน เรื่อง Time Stamp
1 กท 0601/17507
ลว. 17 พ.ย.
66

หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด                                         
.
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568                                                                                                           20 พ.ย.
2566

เวลา
11.38 น
2 กท 0601/17546
ลว. 16 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. 

หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างขุดลอกคลองบางซ่อน 20 พ.ย.
2566

เวลา
11.38 น
3 กท 0601/17547
ลว. 16 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. 

หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20 พ.ย.
2566

เวลา
11.41 น
4 กท 0601/17548
ลว. 16 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. 

หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอบมอบหนังสือสวนและต้นไม้ประจำปี 2566 20 พ.ย.
2566

เวลา
11.42 น
5 กท 0601/17570
ลว. 20 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. 

หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 20 พ.ย.
2566

เวลา
15.00 น
6 กท 0601/17569
ลว. 20 พ.ย.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ. 

หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  20 พ.ย.
2566

เวลา
15.00 น
7 กท 0601/17521
ลว. 17 พ.ย.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ ๕๑ ปี 20 พ.ย.
2566

เวลา
16.10 น

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1484415
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
242
482
724
1475610
11135
65249
1484415

Your IP: 44.212.94.18
2023-12-11 09:00

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com