• 11644.jpg
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0020.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0032.JPG
 • DSC_0038.JPG
 • DSC_0040.JPG
 • DSC_0042.JPG
 • DSC_0085.JPG
 • IMG_2953.JPG
 • IMG_2967.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR--2565.png

 วันที่ 27 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/4353
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตวังทองหลาง                                                                            
2 กท.
0601/4354
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
3 กท.
0601/4355
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
4 กท.
0601/4356
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
แนวทางและมาตรการรณรงค์ดพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทศักราช2566 "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล"
5 กท.
0601/4369
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
6 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4393
ลว. 27 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ขอให้รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566
7 กท.
0601/4398
ลว. 27 มี.ค.
66
ผอ.รพจ. ผอ.รพร. ผอ.รพล. ผอ.รพส. และผอ.รพว. ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนข้าราชการ และคำสั่งอื่น ๆ จำนวน 9 คำสั่ง 
8 กท.
0601/4397
ลว. 27 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพจ.
และหน.กลุ่มงานในสังกัด
ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
9 กท.
0601/4215
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตคลองเตย 
10 กท.
0601/4216
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสภาวิศวกร 
11 กท.
0601/4217
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตสวนหลวง 
12 กท.
0601/4218
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทยแจ้งย้ายที่ทำการ 
13 กท.
0601/4219
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตราชเทวี 
14 กท.
0601/4220
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการโยธา 
15 กท.
0601/4221
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16 กท.
0601/4222
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐ 
17 กท.
0601/4223
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ 
18 กท.
0601/4224
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย 
19 กท.
0601/4225
ลว. 23 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
20 กท.
0601/4377
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
และหน.กลุ่มงานในสังกัด
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2566 และการบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 4/2566

 วันที่ 24 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3915
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อบคำเป็น Key Worsd สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง                                                          
2 กท.
0601/4304
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
สรุปประเด็นสำคัญและขอสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 25 เขตราชเทวี
3 กท.
0601/4305
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
4 กท.
0601/4306
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
5 กท.
0601/4307
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานตรวจสอบภายใน
6 กท.
0601/4308
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอยิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตมีนบุรี
7 กท.
0601/4309
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติตสำนักพัฒนาสังคม
8 กท.
0601/4310
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตวัฒนา
9 กท.
0601/4311
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด 
มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม
10 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4335
ลว. 24 มี.ค.
66
ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ.
ล.สนพ. และ กน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม

 วันที่ 23 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/4150
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด  
อส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักการระบายน้ำ
2 กท.
0601/4150
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด  
ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตบางแค
3 กท.
0601/4152
ลว. 21 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด  
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตบางกะปิ
4 กท.
0601/4153
ลว. 21 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการระบายน้ำ พ.ศ. 2566
5 กท.
0601/4154
ลว. 21 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และหน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะท้ายฯ
6 กท.
0601/4213
ลว. 23 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ขอให้หน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4161
ลว. 21 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในlสังกัด                             
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์                                                                                                                        

 วันที่ 21 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/4051
ลว. 20 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด     
อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2 กท.
0601/4056
ลว. 20 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ.
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร
3 กท.
0601/3912
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
4 กท.
0601/3913
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการโยธา 
5 กท.
0601/3914
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน สำนักงานเขตจตุจักร 
6 กท.
0601/3916
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตหลักสี่ 
7 กท.
0601/4008
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็๋กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญ 
8 กท.
0601/4009
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
9 กท.
0601/4010
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 
10 กท.
0601/4011
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตบางบอน
11 กท.
0601/4112
ลว. 21 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพจ. ผอ.รพร. และผอ.ศบฉ.

ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ย้ายข้าราชการ

12 กนต. 198/2566
ลว. 20 มี.ค. 66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพส. ผอ.สพบ. ล.สนพ. หน.กค. หน.กจ. และกนต. (สก.สนพ.)
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566
13 กท.
0601/4052
ลว. 20 มี.ค.
66
ผอ.รพข. สำนักการแพทย์ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3911
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
 หน.ส่วนราชการในสังกัด     
ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องนโยบายสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office)                                                             
2 กท.
0601/3917
ลว. 16 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด                 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระบบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานคหรื่อผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3 กท.
0601/3969
ลว. 17 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
4 กท.
0601/3911
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สพบ ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 วันที่ 17 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3835
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศนโยบายการดำเนินงานสำนักงาน
สีเขียว (Green Office)

2 กท.
0601/3853
ลว. 15 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพจ.
ผอ.รพท. ผอ.รพร.
ผอ.รพส. ผอ.รพข. ผอ.ศบฉ.
อให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้เงินกองทุนหมุนเวียนฝห้กองโรงงานช่างกล
3 กท.
0601/3883
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐ
4 กท.
0601/3884
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
5 กท.
0601/3885
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
6 กท.
0601/3886
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
อเชิญร่วมงาน "40 ปี ทวีสุข มูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์" และบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศ
7 กท.
0601/3887
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด                  
แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
8  กท.
0601/3888
ลว. 16 มี.ค.
66
 ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
         

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสุง พ.ศ.2559
9 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3889
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แจ้งมติที่ประชุมคณะกกรมการผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2566
10  กท.
0601/3890
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11  กท.
0601/3891
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
12  กท.
0601/3892
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สำเนาประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 
13 กท.
0601/3893
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนังานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
14 กท.
0601/3894
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทอรนิกส์สำหรับติดต่อสำนัก
สิ่งแวดล้อม
15 กท.
0601/3895
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตคลองสาน
16
กท.
0601/3896
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานการต่างเทศ
17ด ด่วนที่สุด
กท.

0601/3897
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกมลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
18 กท.
0601/3898
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค
19 กท.
0601/3899
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานเขตคลองสามวา
20 กท.
0601/3900
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
21 กท.
0601/3901
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งประกาศกรุงเพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
22 กท.
0601/3902
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งสื่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
23 กท.
0601/3903
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอส่งประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตต่อสำนักงานเขตห้วยขวาง พ.ศ.2566
24 กท.
0601/3875
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.รพก ผอ.รพต ผอ.รพจ ผอ.รพท ผอ.รพร ผอ.รพส ผอ.รพบ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องบางกอก ชั้นปี2 อาคารไอราวัดพัฒนา ศาลาว้าการกรุงเทพมหานครดินแดง
24

กท
0601/3870
ลว. 16 มี.ค. 66

หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แผนการปฏิบัติงานและการชดใช้เงินยืมสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26 กท.
0601/3861
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินผู้ป่วยฉุกเฉิน [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือดรคโควิค 2019 ]
27 กท.
0601/3873
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566
28 กท.
0601/3874
ลว. 16 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
29 กท.
0601/3936
ลว. 17 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักการแพทย์

 วันที่ 16 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/3805
ลว. 15 มี.ค.
66

 หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด                  
 
ขอความอนเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูลอาคารในสังกัดสำนักการแพทย์
2 กท.
0601/3767
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษฯ
3 กท.
0601/3768
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และหน.กลุ่มงานในสังกัด สก.สนพ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง
4 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3781
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การมอบหมายภารกิจรณรงค์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)"
5 กท.
0601/3776
ลว. 15 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพจ. ผอ.รพว. และ ผอ.ศบฉ. ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่องย้ายข้าราชการ

 วันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3697
ลว. 14 มี.ค.
66
 หน.ส่วนราชการ ในสังกัด                
   
การติดตามผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558                                            
2 กท.
0601/3614
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอรับการสนับสนุนดครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวานพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองพระชนอายุ 8 รอบ 26 มิ.ย. 66
3 กท.
0601/3744
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
และ ล.สนพ.
ขอเชิญประชุม (ในวันที่ 20 มี.ค.66 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารปิยแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลกลาง)
4 กท.
0601/3733
ลว. 15 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
5 กท.
0601/1750
ลว. 6 ก.พ.
66
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
แผนการดำเนินงานและกำหนดการารายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green office)
6 กท.
0601/3733
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเปนลูกจ้างชั่วคราว
7 กท.
0601/3735
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 กท.
0601/3736
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม
9 กท.
0601/3737
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
10 กท.
0601/3738
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหนับติดต่อสำนักงานเขตพระโขนง
11 กท.
0601/3739
ลว.14 มี.ค. 
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการ
ในสังกัด
ส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อ รับสมัครเพื่อคัดเลือดบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 วันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนมาก
กท.

0601/3656
ลว. 13 มี.ค.
66
 ผอ.รพก. ผอ.รพบ.
ผอ.รพท.
ผอ.รพล.                    
   
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมการก่อสร้างของอาคารสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย                                                                           
2 กท.
0601/3632
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
และ ผอ.รพร.                           
แจ้งมติ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์
3 กท
0601/3662 ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.สพบ
ผอ.ศบฉ.
หัวหน้ากลุ่มงาน สก.สนพ.
การยื่นแบบฟอร์มยื่นคำขอผ่านระบบ Line Official Account
4 กท
0601/3630
ลว. 13 มี.ค.

66
ผอ.รพก. ผอ..รพว.ผอ รพส. ผอ.รพข. ผอ.ศบฉ. การดำเนินการถอดบทเรียนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดัชำนาญการพิเศษ
5 กท.
0601/3681
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด และ ผอ.ศบฉ. สำรวจข้อมูลผู้ประสงค์ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลกรณีมีการจัดตั้งกองการพยาบาลเป็นส่วนราชการใหมาในสังกัดสำนักการแพทย์
6 กท.
0601/3602
ลว. 10 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  การตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนเสีย (IT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 ด่วนที่สุด
กท.

0601/3689
ลว. 14 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบคำนวนเงินชดเชยค่าก่อสร้าง
(ค่า K) ผ่านช่องทางอินเทรอร์เน็ต
8 กท.
0601/3643
ลว. 13 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1)
9 กท.
0601/3627
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
ผอ.รพว. ผอ.รพล. ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.รพข. ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ. และ สก.สนพ
แจ้งกำหนดเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลของกกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 2/2566
10 กท.
0601/3670
ลว. 13 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด
และ หน.กลุ่มงานในสังกัด
 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
11 กท.
0601/3664
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การอนุมัติยกเว้นไม่ปฏิบัติตามหนังสือสำนัการคลัง ด่วนที่สุด กท 1305/4802 ลว. 23 ก.ย.64 เรื่อง การงดจ่ายเงินล่วงหน้าให้แกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
12 กท.
0601/3663
ลว. 13 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
แจ้งผลกการวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผนดิน

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1044632
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
161
3779
13011
1010017
61967
47030
1044632

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-30 01:20

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com